STADGAR FÖR SVENSKA AMSTAFFKLUBBEN

Antagna vid Svenska Amstaffklubbens årsmöte 2009 och fastställda av
Svenska Terrierklubben 2008 att gälla omgående.
Reviderade av Svenska Amstaffklubbens årsmöte 2012 och fastställda av
Sv TeK 2012-01-18 att gälla omgående.

Inledning.
Rasklubben Svenska Amstaff klubben ingår som medlemsorganisation i Svenska Terrierklubben (SvTeK). Svenska Amstaff klubben skall som sådan arbeta för Svenska Kennelklubbens (SKK) och medlemsorganisationernas gemensamma mål med den i Svenska Amstaff klubben ingående rasen, American Staffordshire Terrier (amstaff)

Utöver dessa stadgar gäller också Svenska Terrierklubbens stadgar samt i tillämpliga delar stadgar för SKK och av SvTeK och av SKK utfärdade bestämmelser och föreskrifter. Rasklubbens stadgar skall fastställas av SvTeK.

I den mån stadgar för rasklubben strider mot Sv TeK:s och/eller SKK:s stadgar skall rasklubbens stadgar anpassas så att överensstämmelse råder.

§ 1 MÅL
Svenska Amstaff klubben, som är en ideell förening, har som mål att inom ramen för SvTeK:s stadgar tillvarata specifika intressen för rasen genom

att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda samt exteriört fullgoda hundar

att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper

att informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård

att bevaka och arbeta med frågor som har rasspecifikt intresse för hundägaren och hundägandet

att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet

§ 2 VERKSAMHET
För att nå uppsatt mål skall Svenska Amstaff klubben

1. informera och sprida kunskap om klubbens mål, organisation och arbetsformer

2. i medlemsblad, andra publikationer och eljest informera om rasen och dess användningsområden

3. lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SKK och SvTeK upprättade riktlinjer.

4. aktivt följa den kynologiska utvecklingen för rasen inom och utom landet.

5. anordna och främja anordnande av utställningar och andra aktiviteter för föreningens medlemmar

6. anordna verksamhet i enlighet med SvTeKs direktiv.

7. stödja och medverka i SKKs och SvTeKs forskningsarbete

8. delta i samråd inom och utom SKK-organisationen.

9. i övrigt tillvarataga amstaff ägarnas intressen gentemot myndigheter och sammanslutningar i den mån det ej ankommer SKK eller SvTeK.


§ 3 MEDLEMSKAP

Medlemskap i klubben kan vinnas av enskild person som förklarat sig beredd att respektera klubbens syften och stadgar. Medlemskap för utländsk medborgare beviljas endast av klubbens styrelse. Beslut om medlemskap kan inom ett år upphävas av Sv TeK eller SKK.

Klubbens årsmöte kan, efter förslag från styrelsen, kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften till hedersmedlem.

Medlemskap upphör om medlem begär utträde, om medlem underlåter att betala föreskriven medlemsavgift eller är/blir utesluten ur någon del av SKK-organisationen i enlighet med SKK:s stadgar. Medlem som uteslutits kan inte antas som medlem utan tillstyrkan från SKK:s Disciplinnämnd.

Medlem skall, i enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar han/hon har tillsyn över, så att någon befogad anmärkning mot hundhållningen inte kan göras av behörigt kontrollorgan. Medlem som bedriver uppfödning och försäljning av hundar eller mottager hundar till inackordering, dressyr eller trimning skall särskilt följa SKK:s bestämmelser i dessa avseenden och underkasta sig den kontroll som SKK och myndigheter föreskriver.

Person anställd inom någon del av SKK-organisationen kan inte väljas som ledamot eller suppleant av styrelse, kommitté eller motsvarande för den del av organisationen anställningen avser.

§ 4 MEDLEMSAVGIFT
Medlem i klubben har att årligen till klubben erlägga medlemsavgift med belopp som näst föregående år fastställts av klubbens ordinarie årsmöte. Om flera personer tillhörande samma familj är medlemmar betalar en av dem hel avgift. Övriga familjemedlemmar må erlägga av nämnda årsmöte fastställd reducerad avgift men äger då ej rätt att kostnadsfritt erhålla av klubben utgiven publikation.

Hedersmedlem erlägger ingen avgift men har i övrigt samma rättigheter och skyldigheter som betalande medlem.

§ 5 VERKSAMHETSÅR OCH MANDATPERIOD
Klubbens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår. Med mandatperiod avses i dessa stadgar för de personer som väljs enligt stadgarna: tiden från det klubbmöte, vid vilket val skett, till och med nästkommande klubbmöte eller till och med det klubbmöte som mandatperioden avser.

§ 6 ORGANISATION
Klubbens angelägenheter handhas av klubbens årsmöte och en av årsmötet vald styrelse. Styrelsen har sitt säte där den stadgeenlige ordföranden är bosatt.

§ 7 KLUBBMÖTE

Mom 1 Inledning.
Ordinarie årsmöte hålles årligen under februari månad . Extra årsmöte hålles när styrelsen eller revisorerna finner sådant erforderligt eller när det för visst uppgivet ändamål skriftligen påkallats av minst en femtedel av klubbens medlemmar. Extra årsmöte skall avhållas inom 60 dagar efter att begäran kommit styrelsen tillhanda. Årsmötet hålles på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet utfärdas av styrelsen och skall senast en månad före årsmötet kungöras i klubbens medlemsblad officiell webbplats eller i brev/mail tillställas medlemmarna

Mom 2 Dagordning.
Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande eller vid förfall av denne av styrelsens vice ordförande.
Årsmötet avslutas av styrelsens ordförande eller vid förfall av denne av mötets ordförande.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma.

1. Justering av röstlängden.

2. Val av ordförande för mötet.

3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall justera                     protokollet.

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.

6. Fråga om mötet blivit stadgenligt utlyst.

7. Fastställande av dagordningen.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, redogörelse för arbetet med                 avelsfrågor samt revisorernas berättelse.

9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.

10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

12. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget

13. Val av ordförande och ordinarie ledamöter och, om mötet så beslutar, suppleanter i styrelsen enligt § 8 i dessa stadgar.

14. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.

15. V al av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.

16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 15.

17. Behandling av ärenden som senast 31 december skriftligen anmälts till styrelsen eller som av denna underställts årsmötet


Mom 3 Röstning.

Vid årsmöte har varje medlem yttrande-, förslags- och rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år.

Röstning med fullmakt får ej ske. Röstlängd för årsmötet upprättas på grundval av för dagen gällande medlemsförteckning. Röstning sker som regel öppet. Röstning vid val skall ske med slutna sedlar om någon begär detta. I annat ärende än val kan röstning med slutna sedlar ske om någon så yrkar och om mötet så beslutar.

Som mötets beslut gäller den mening som erhåller högsta röstetal utom i fråga där annat stadgas. För beslut fordras enkel majoritet av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal i ärenden där röstning sker öppet gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande under förutsättning att denne är medlem. I annat fall avgörs ärendet genom lottning. Om vid röstning med slutna sedlar röstetalet blir lika, avgörs ärendet genom lottning.

Eventuell reservation mot mötets beslut i ett ärende skall bekräftas skriftligt och den skrivna reservationen, behörigen undertecknad, skall vara inlämnad till mötesordföranden och av denne anmälas innan mötet förklaras avslutat.

Mom 4 Närvarorätt m m
Vid årsmöte har följande personer rätt att närvara och rätt att yttra sig, men ej rätt att delta i beslut. De har också rätt att i protokollet få antecknat en mot beslut avvikande mening.

Ledamot och suppleant av SKKs Centralstyrelse eller annan av Centralstyrelsen utsedd person.

SKKs verkställande direktör.

Ledamot och suppleant i SvTeK.

Är någon av ovannämnda personer medlem gäller för denne samma som för annan medlem.


Mom 5 Motioner och ärenden.
Motion som medlem önskar få behandlat vid årsmötet, skall skriftligen avlämnas till styrelsen senast 31/12.

Styrelsen skall med eget yttrande överlämna motionen till årsmötet.

Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende, som inte har inkommit i den ordning som stadgas i 1:a stycket, kan, om mötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.

Vid extra årsmöte får till avgörande endast upptagas ärende som angetts i kallelsen.

§ 8 STYRELSE
Förvaltningen av klubbens angelägenheter handhas av en av årsmötet vald styrelse.

Mom 1 Styrelsens organisation
Styrelsen består av ordförande, sex ordinarie ledamöter samt, om årsmötet så bestämt, två suppleanter.

Ordinarie årsmöte väljer årligen ordförande för ett år, övriga ledamöter för två år och suppleanter för ett år. Halva antalet ordinarie ledamöter väljs årligen.

Suppleant tjänstgör i den ordning röstetalet vid årsmötet visar, eller, om röstetal saknas, enligt beslut av årsmötet. Till ordförande, ordinarie ledamot och suppleant i styrelsen kan endast väljas den som är medlem i klubben.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen har rätt att till sig adjungera en eller flera personer. Sådan adjungerad person har förslags- och yttranderätt men inte rätt att deltaga i beslut.

Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och inom eller utom sig kommittéer eller arbetsgrupper för att handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter.

Styrelsen utser inom eller utom sig personer som var och en för sig eller i förening har rätt att teckna klubbens firma.

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller vid förhinder för denne av vice ordföranden.

Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per kalenderår.

Vid sammanträden skall protokoll föras.

Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna deltager i sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta ledamöterna förenat sig om. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande.

Mom 2 Styrelsens åligganden
Styrelsen skall, förutom vad som sägs i dessa och Sv TeK:s stadgar och i SKKs stadgar bland annat

  ansvara för rasens avelsfrågor i enlighet med av Sv TeK och SKK upprättade riktlinjer.

  bereda ärenden som skall behandlas av årsmötet.

  verkställa av årsmötet fattade beslut.

  ansvara för klubbens tillgångar, arkiv och korrespondens.

  avge årsredovisning inklusive redogörelse för arbetet med avelsfrågor till ordinarie årsmöte.

  senast tre veckor före ordinarie årsmöte avlämna styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkningar till revisorerna.

  upprätta verksamhetsplan för kommande verksamhetsperiod.

  avge yttrande över av Sv TeK till klubben hänskjutna ärenden.

  följa de anvisningar som lämnas av Sv TeK .

  senast en månad efter ordinarie årsmöte lämna Sv TeK uppgift om styrelsens sammansättning och om viktigare funktioner utanför styrelsen samt översända verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse.

  utse delegater till Sv TeK:s fullmäktigemöte i den ordning som Sv TeK:s stadgar föreskriver.

§ 9 RÄKENSKAPER OCH REVISION
Klubbens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av klubbens angelägenheter skall årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna.

Revisorer och revisorsuppleanter väljs för en tid av ett år. Med ett år menas tiden från det årsmöte då val skett till och med det därpå kommande ordinarie årsmötet.

Klubbens räkenskaper skall tillsammans med förvaltningsberättelse överlämnas till revisorerna senast tre veckor före ordinarie årsmöte. Revisorernas berättelse skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före ordinarie årsmöte.

Ordinarie revisorer skall tillställas protokoll från styrelsens sammanträden. När särskild anledning föreligger kan revisorerna begära att få närvara vid styrelsens sammanträden.

§ 10 VALBEREDNING
Av årsmötet utsedd valberedning skall förbereda de val som stadgemässigt skall ske vid ordinarie årsmöte.

Valberedningen skall bestå av tre ledamöter varav en sammankallande.

Mandatperioden för sammankallande skall vara ett år och för övriga två år. Sammankallande samt en ledamot skall väljas vid varje årsmöte. Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsesammanträde.

Sammankallande skall tillställas protokoll från styrelsens sammanträden.

§ 11 PROTOKOLL
Protokoll skall föras vid årsmöte samt vid styrelsens sammanträden. Protokollen skall återge de ärenden som behandlats och de beslut som fattats och skall vara justerade av tjänstgörande ordförande och av vald eller valda justeringsmän.

Protokollen skall vara tillgängliga för medlemmar.

Protokollen skall arkiveras på betryggande sätt.

§ 12 DISCIPLINÄRENDEN
För disciplinärenden och dess handläggning gäller SKKs stadgar.

§ 13 FORCE MAJEURE
Om klubben på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på sätt som planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang.

Klubben har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för ej genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader.

Klubbens beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till SKK. På motsvarande sätt har klubben rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte redan erlagt avgiften.

Klubben svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas på grund av ej genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom klubben som fattat beslut om sådant evenemang, svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader.

§ 14 STADGEÄNDRING
Förslag till ändring av dessa stadgar skall före verksamhetsårets utgång inges till styrelsen som däröver till årsmötet avger yttrande.

Beslut om ändring av stadgarna fattas av årsmötet.

För sådant beslut krävs antingen att det biträds av minst tre fjärdedelar av antalet i beslutet deltagande mötesdeltagare vid ett ordinarie årsmöte eller att likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav minst ett skall vara ordinarie.

Klubbens stadgar jämte ändring av dessa skall fastställas av Sv TeK.

§ 15 UPPHÖRANDE AV KLUBBEN
Beslut att hos Sv TeK begära få upphöra som rasklubb i Sv TeK fattas vid årsmöte. För att beslut om upplösning skall vara giltigt skall detta fattas av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett skall vara ordinarie. Det senare skall hållas tidigast två månader efter det första.

För att beslut om upplösning skall vara giltig skall detta fattas av två på varandra följande klubbmöten, varav minst ett ordinarie och på det senare klubbmötet ha biträtts av minst tre fjärdedelar av de röstande.

Upplöses klubben som medlemsorganisation i Svenska Terrierklubben skall klubbens tillgångar och arkiv överlämnas till Sv TeK att användas på sätt som sista årsmötet beslutar i enlighet med dessa stadgars mål- och verksamhetsparagrafer 1 och 2.