Protokoll styrelsemöte för Svenska Amstaffklubben 27 Juni 2009, Ramnäs

Närvarande: Ludwig Tercha, Jessica Hallberg, Viktoria Ramström, Jennie Wickman, Karin Berggren

1. Mötet öppnas av ordföranden Ludwig Tercha

2. Sekreterare

Jessica väljs till mötets sekreterare

3. Val av protokolljusterare

Till justerare valdes Ludwig Tercha, Jennie Wickman

4. Protokoll

Karin efterlyser protokollförda motioner angående höft/armbågsröntgen och MH för 2007/2008.

5. Avelskommittén

Avelskommittén får av styrelsen fullmakt att skicka in förslag angående höft/armbågsröntgenkrav för Amstaff till SKK. Skickas först till SveTek för eventuellt godkännande, vid ev ändringar ska detta godkännas av styrelsen innan vidare åtgärder.

Styrelsen begär hos standardkommitén en ändring ang färgförbud gällande vita Amstaffar.

6. Specialen

Budgeterat 33 900 kr, kostnad som tillkommer för domaren Lorene är en hotellnatt i USA.

Gåva till domarna, Ludwig fixar en tavla som påminner om klubbens hedersplakett. Jennie ansvarar för korrekta namnuppgifter på domarna.

4 ringsekreterare är klara, ringsekreterare och domare har inte fått kontrakt än.

Utställningsdagen, Jessica och Viktoria ansvarar och närvarar i sekretariatet under morgonen.

7. Onlineanmälan

Progam för onlineanmälan inköpt 29/8-06 för 5910 kr. Styrelsen kontrollerar licensen så att detta program är tillgängligt till nästa års special.

8. Medlemskort

400 st till en kostnad av 10 000 kr (första året 25 kr/st)

9. Lokalombud

Styrelsen önskar information om vilka som är aktiva och engagerade.

10. Shopen

Johanna Bohm är ej ansvarig för Shopen och ska därför tas bort från hemsidan. Denise Magnusson tar över ansvaret.

11. Föreläsare

Föreslagna föreläsare: Kenneth Edh/Anatomi samt Kerstin Bergwall/Hud. Beräknad kostnad för Kerstin Bergwall ca 4 500 kr.

12. Domarkonferens

Inför domarkonferensen 2011 önskar styrelsen bjuda in föreläsare som är kunniga på rasen, de ska även kunna den "dolda" standarden.

13. Sponsorer

Petra Ljungberg utses till sponsoransvarig då hon gjort ett mycket bra jobb inför årets special.

14. Specialen 2010

Föreslagen plats är Löwudden, fler förslag kommer att beaktas.

15. Mötet avslutas

 

tillbaka