Protokoll styrelsemöte för Svenska Amstaffklubben 25 April 2009, Västerås

Närvarande: Ludwig Tercha, Anna Nåman, Jessica Hallberg, Viktoria Ramström, Petra Ljungberg, Karin Berggren

1. Mötet öppnas av ordföranden Ludwig

2. Sekreterare

Anna väljs till mötets sekreterare

3. Justerare

Jessica Hallberg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

4. Inkommen inbjudan till kurs för avelsråd

SKK's avelskommité har sänt en inbjudan till specialklubbarna angående en utbildning i avelsfrågor för funktionärer som sysslar med avelsrådsverksamhet. Styrelsen tar beslut om att skicka vår avelskommité, Maria och Karin, på denna utbildning.

5. Remiss från SKK ang harmonisering av utställningsregler

Det har inkomit en remiss från SKK till SveTek angående ett förslag på harmonisering av utställningsbestämmelser inom Nordiska Kennel Unionen, NKU. Styrelsen ställer sig positiv till förslaget och Anna får i uppgift att meddela SveTek detta.

6. SKK's valphänvisning

Då Svenska Kennelklubben kommer återinföra valphänvisning via sin webbplats för SKKs uppfödare erbjuder de respektive rasklubb att skriva en presentation av sin ras samt 5 goda råd inför ett köp av just deras ras. Styrelsen beslutar att avelskommitén får i uppgift att skriva ihop denna information och sända till SKK senast den 15 Juni.

7. Arvode till domare på Amstaffspecialen

Styrelsen beslutar att klubben ersätter maximalt 10 000 kronor för resa gällande domaren Lorene Wilson.

8. Medlemskort

Då det finns stor efterfrågan efter medlemskort hos klubbens medlemmar har Viktoria sett över möjligheten att trycka upp kort. Hon presenterar ett förslag till styrelsen som hon fått från samma tryckeri som gör medlemstidskriften Amstaffnytt. Förslaget är att upp till 500 st kort ligger priset på 25 kronor styck. Kortet består då av ett färgkort som sänds ut en gång till medlemmarna. Kortet uppdateras sedan genom att medlemmarna själva får klistra på en klisterlapp med årtal som sänds ut årligen av klubben efter erhållen medlemsavgift.

Styrelsen beslutar att om Viktoria kan hitta sponsor som står för halva kostnaden för tryckningen av korten så godtas förslaget.

9. Ny utställningskommité

Viktoria Ramström, Hossein Mohaddes samt Petra Ljungberg ingår i utställningskommitén. Kommitén har haft ett möte och arbete är påbörjat med specialen.

10. Utvärdering av RAS

Avelskommitén får i uppgift av styrelsen att påbörja en utvärdering av klubbens RAS (rasspecifika avelsstrategier), då detta inte är gjort tidigare. Klubbens RAS har funnits sedan 2007 och behöver egentligen inte revideras nästa år. Klubbens ordförande har dock framfört önskemål till SKK om att få göra en revidering ändå.

11. Motioner HD & AD

Styrelsen tar beslut om att avelskommitén även påbörjar ett arbete med att skapa ett underlag till SKK för de motioner gällande HD och AD som röstades igenom på årsmötet. Sekreterare Anna får också till uppgift att hjälpa kommitén med detta arbete.

12. Annonsering på klubbens hemsida

Efter diskussion beslutar styrelsen att ta bort avgiften för annonsering av valpar och omplaceringar på hemsidan för att öka intresset bland klubbens anslutna uppfödare att annonsera på klubbens sida.

13. Ekonomi

Kassör Jessica ger en kort presentation av klubbens ekonomi. Se bilaga.

14. Mötets avslutas av ordföranden.

 

tillbaka