Styrelsemöte, September 2007

Närvarande: Patrik C, Susanne B, Micke E, Lotta H.

§ 16 Specialen 2007
   gick med plus

§ 17 Bilderna från Specialen 2007

    Ev. bränna CD för försäljning, undersöks till nästa möte.

§ 18 Almanacka för 2008
    Möjlighet undersöks till nästa möte.

§ 19 Hemsidan
    Måste uppdateras oftare och fungera på ett bättre sätt.

§ 20 Rasmonter 2007
   Sussi skickar ansökan om detta.

§ 21 Styrelsen har fått in skrivelse från Adrian Hardon.
   Styrelsen ser det som en god tanke att även registreringskod A skall
   leda till att valpkullen inte får hänvisning från klubben.
   Detta tillägg skall föras fram på nästa uppfödarmöte.

§ 22 Uppfödarmöte
   November?, Andra veckan?
   Patrik kontrollerar tid och plats.

§ 23 Styrelsen har fått in en remiss om valpars närvaro på Internationell utställning.
   Styrelsen anser att det inte är lämpligt att medföra små valpar på utställningsområdet.

§ 24 Ny rasinfo
   Tas fram av Lotta och Sussi.


Sekreterare
Lotta Henriksson


Justerare                                                    Justerare
Susanne Bringemo                                     Mikael Eriksson

tillbaka