Protokoll konstituerande styrelsemöte för Svenska Amstaffklubben 8 februari 2009, Telefonplan, Hägersten

Närvarande: Ludwig Tercha, Hossein Mohaddes, Anna Nåman, Jessica Hallberg, Victoria Ramström, Petra Ljungberg, Jennie Wickman

1. Mötet öppnades

2. Mötets sekreterare

Anna Nåman valdes till sekreterare för mötet.

3. Styrelsens konstituerande

Ordförande: Ludwig Tercha

Vice ordförande: Hossein Mohaddes      
Sekreterare: Anna Nåman          
Kassör: Jessica Hallberg                 
Ledamot: Victoria Ramström              
Suppleant, tjänstgöringsordning 1: Petra Ljungberg             
Suppleant, tjänstgöringsordning 2: Jennie Wickman

4. Medlemshantering

Styrelsen beslutade att dela upp kassörs- och medlemsansvarsposten. Victoria Ramström valdes till medlemsansvarig.                

4. Ny webmaster

Anna Nåman valdes till Amstaffklubbens nya webmaster. Beslut togs att nuvarande webmaster Christina får göra uppdateringar på hemsidan som rör årsmötet men att Anna därefter tar över efter att ha kontaktat henne.

5. Övriga frågor

Diskussion fördes angående ny redaktör till klubbtidningen Amstaffnytt. Det beslutades att ta upp frågan mer ingående på nästkommande styrelsemöte.

6. Nästa möte

Styrelsen beslutade att så fort som möjligt ha ett styrelsemöte för att se över och planera kommande arbete för styrelsen. Datum för nästa möte bestämdes till 15 februari kl. 10.00, hemma hos Ludwig Tercha. Sekreteraren Anna kommer delta på mötet via internet uppkoppling.

7. Mötet avslutades

 

 

tillbaka