Svenska Am Staff Klubben Årsmöte 2009-02-08 Telefonplan, Stockholm

Mötet öppnat av styrelsens ordförande Mikael Eriksson.

1. Justering av röstlängd.

41 personer, varav 2 ej betalande medlemmar Magdalena Berwid och Kurt Lindfors.

2. Val av årsmötets ordförande:

Kjell Andersson

3. Protokollförare:

Karin Berggren

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare:

Jenny Stein och Krister Gustén

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom klubbens medlemmar:

Yttranderätt men ej rösträtt: Kjell Andersson, Maria Nordin, Magdalena Berwid, Kurt Lindfors

6. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst:

Ja

7. Dagordningen fastställd

8. Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse:

Årsberättelsen gicks igenom styckevis. Gällande RAS behöver det inte skrivas ett nytt, men det skall revideras. Medlemsantal 179 st .
Redovisning av ekonomin: Vinst år 2008 27 834:-
Avelsfrågor: Genomgång av hälsoenkäten. Hälsoenkäten skall sammanställas efter mars 2009 och redovisas på ett mycket godtagbart sätt. Hänsyn bör tas till frågor uppkomna på årsmötet bland annat gällande aggressivitet. Sjukdomen cerebellär ataxi presenterades. Många frågor om sjukdomen, företaget som gör gentestet och centralregistrering av sjukdomen dök upp varpå det beslutades att avelskommittén gör en sammanställning/artikel som läggs ut på klubbens hemsida. Förslag lades fram om att bjuda in gästföreläsare som exempelvis Per-Erik Sundgren att berätta om cerebellär ataxi hos amstaff.
Revisorernas berättelse: Klubben har bra ekonomi, vinst år 2008 var 27 834:- Ekonomin är noggrant och bra skött.

9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust:

Vinsten för 2008 skall gå till ny räkning.

10. a) Styrelsens rapport om de uppdrag föregående klubbmöte givit till styrelsen:

Deltagande på TF-helgen, Mikael Eriksson och Hossein Mohaddes representerade klubben.
En avelskommitté blev tillsatt för att jobba med frågor som hälsoläget, HD/AD, cerebellär ataxi etc. Avelskommittén består av Maria Olivemark och Karin Berggren.
Samtliga uppdrag utförda.


b) Nya typstadgar:

Alf Andersson på terrierklubben har godkänt förslagen till nya typstadgar. Årsmötet röstar Ja och de nya typstadgarna börjar gälla med omedelbar verkan.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för det gågna verksamhetsåret:

Enhälligt Ja

12. a) Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2009 godtagen på årsmötet med tillägg att bjuda in gästföreläsare Per-Erik Sundgren.

b) Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår:

Medlemsavgiften för fullbetalande medlem höjs till 250:- år 2010. Avgiften för uppfödare som betalar in medlemskap för valpköpare kommer även fortsättningsvis vara 100:- per valpköpare. Godkännes av årsmötet.

Medlemshanteringen diskuterades. Eventuellt kan medlems- och kassörsposten separeras så inte samma person behöver göra allt detta jobb. Alternativt kan någon annan hyras in för att sköta medlemshanteringen.

c) Beslut om styrelsens förslag till rambudget:
Styrelsen meddelar att det inte finns något förslag till rambudget. Mötets ordförande meddelar att det MÅSTE finnas en budget.

13. Motioner 3 st . (Tillägg från protokollföraren: härefter stämmer inte punktnumreringen överens med den på dagordningen eftersom ”motioner” här lades in som en extra punkt. Resterande punkter är därför förskjutna ett nummer).

1. HD motion. Krav på känd HD status på föräldradjuren inför parning. Utländska hundar utan känd HD status får dock fortfarande användas i avel.
Motionen bifallen.

2. AD motion. Krav på känd AD status på föräldradjuren inför parning. Utländska hundar utan känd AD status får dock fortfarande användas i avel.
Motionen bifallen.

3. MH motion. Krav på känd mental status på föräldradjuren inför parning.
Motionen bifalles enligt styrelsens förslag att den kräver omarbetning.

14. Val av styrelsens ordförande för 2009:

Ludwig Tercha vald.

Val av ledamöter:
Viktoria Ramström vald på två år
Jessica Hallberg vald på två år
Anna Nåman fyllnadsvald ett år

Val av suppleanter:
Beslut togs om att klubben skall ha två suppleanter.
Petra Ljungberg, tjänstgöringsordning 1
Jennie Wickman, tjänstgöringsordning 2

Rösträknare var: Krister Gustén och Magdalena Berwid

Påpekande från årsmötet var att många av ovanstående har suttit i styrelsen tidigare men hoppat av med kort varsel. Frågan uppstod om dessa bör väljas igen.

15. Val av revisorer och revisorsuppleant:

Till revisorer valdes Krister Gustén och Carina Rudebrand.
Till revisorsuppleant valdes Susanne Wickman.

16. Val av valberedning:

Maria Olivemark, Lotta Wolfsberg, Magdalena Berwid.
Till sammankallande valdes Maria Olivemark.

17. Justering av punkterna 14-16
Krister Gustén och Jenny Stein.

18. Övriga ärenden:

Inga frågor väckta.

Årsmötet avslutas av styrelsens ordförande.


tillbaka