Protokoll fört på Svenska Amstaff Klubbens Årsmöte 2008-02-03, Lövudden


1. Öppnande av mötet

2. Val av årsmötets Ordförande

Ludwig Tercha

3. Val av årsmötets sekreterare

Lotta Henriksson

4. Val av 2 justeringsmän
Sara Wickman
Cecilia Jinghamre

5. Fråga om årsmötet är korrekt utlyst
Enhälligt: JA

Avbrott för sena ankomster

6. Genomgång av verksamhets- och revisionsberättelsen.

Patrik Cederlöf redovisar verksamhetsberättelsen
Avbrott för sena ankomster
Susanne Bringemo redovisar revisionsberättelsen.
Allt var till revisorns belåtenhet.

7. Frågan om styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Enhälligt: JA

8. Fastställande av medlemsavgifter
Fortsätter som gällande

9. Val av styrelsens Ordförande 2008
Micke Eriksson

10. Val av ledamöter
Susanne Bringemo  nyval 2 år
Lotta Henriksson    kvarstår 1 år
Hossein Hohaddes nyval 2 år
Magdalena Berwid kvarstår 1 år

11. Val av suppleanter
Jennie Stein           nyval 1 år
Viktoria Turunen    omval 2 år

12. Val av revisor
Per Hellström

13. Val av representant till TF
Förslag på denna fråga överlåtes till styrelsen
Godkänns av årsmötet.

14. Val av valberedning
Ludwig Tercha
Jenny Wickman
Jessica Hallberg

15. Inkomna Motioner
Det har kommit några motioner som kommit in försent som inte kommer att behandlas på detta årsmöte.
De 3 i tid inkomna motionerna avslås på arbetet de avser redan av igångsatta.
Det arbete tar tid bl.a. med att bereda underlag, sammanställa material och liknande.
SKK bestämmer över eventuella registreringskrav, inte vi i klubben.
Klubben ska ta fram en avelskommite som tittar på alla frågor gällande avel. Enligt samtal med både SKK och Terrierklubben kommer detta arbete ta tid och vårt RAS ligger till 2010 och det kan vara en lagom tid för den kommande avelskommiteen att hinna gå in på alla frågor, få in alla uppgifter och sammanställa dessa. Avelskommittèen kommer självklart gå in hård i alla frågor som rör rasens framtida hälsa.
Samla statistik både från Sverige och utomlands, ev. hjälpa till att utforma nya RAS , krav på valphänvisning osv.
Kontakter är tagna med Ros Marie i Staffeklubben för att få lite tankar och ideer och kunna ha deras underlag som grund.
SKK tycker redan att vi är hårda i vår bedömning gällande valphänvisningen på klubbens hemsida.
Styrelsen får i uppdrag att forma fram en sådan avelskommitè genom ett enhälligt JA på detta årsmöte.

16. Övriga frågor


* Diskussioner  kom upp gällande avelskommitèens sammansättning, uppfödare/” vanliga” valpköpare.
Kom fram till att det viktiga var att det var personer som ville vara engagerade som skulle komma på tal.

* HD/AD diskussionen togs upp och många hade tankar och åsikter.
Vi önskar en kvalitetssäkring på röntgen.

* Ludwig Tercha kom med förslag att när klubben har pengar ”över” skall vi försöka utbilda intresserade medlemmar med föreläsningar i genetik, anatomi och liknande. Intresse för detta skall undersökas.

* Specialen 2007 fungerade bra.
Inga stora utgifter för klubben detta år, klubben går med plus.
Uppfödarmöten lagda i Stockholm, för/mot

  * Amstaffshoppen
En ny ansvarig för shopen är på väg.
Ny T-shirt och klubb jacka finns redan

Tänk på att varje sak du köper i shoppen är pengar som går till klubben, stöd klubben!

* Uppfödarnärvaro på årsmötet.
Saknade tyvärr flera uppfödare.

* Förslag på att uppfödare skall sponsra Specialen 2008
Namnlista skickades runt.

* Huvudsponsor World Dog Show 2008 är Purina Pro Plan.
Vem vill jobba under veckan World Dog Show 2008?
Anmäl intresse till klubben.

Pause

* Specialen 2008
Deltagare på årsmötet som kan tänka sig att hjälpa till?
Namnlista skickas runt.

* FCI regler gällande på Specialen 2008.
Rosetter från SKK
3 domare inbjudna
6 ringsekreterare inbjudna

* Uppfödarlistan gäller jan-dec

* Ny webmaster
Jenny och Sara Wickman
Domän skall finnas som klubben betalar.

* Forum diskussioner kom upp.
Förtroendevalda skall INTE uttala sig på något forum.

* Valphänvisningen på klubbens hemsida diskuteras.
Klubben måste stå för seriositet, alla uppfödare måste vilja uppfylla kraven.
Den explosionsartade ökningen av valpar diskuteras, bra/dåligt

* Hälsoenkät skall skickas ut igen, vi behöver minst 200 svar.

Årsmötet beslutade göra Patrik Cederlöf till hedersmedlem något som enhälligt röstades igenom.

17. Mötet avslutades


Sekreterare
Lotta Henriksson

Justerare 1                                  Justerare 2
Cecilia Jinghamre                         Sara Wickman

tillbaka