Protokoll från AmStaff Klubbens årsmöte 2007-02-25, Lövudden Västerås.

Röstlängd kontrollerad och godkänd, 2 närvarande utan rösträtt.

1. Öppnade av mötet
Patrik Cederlöf hälsade alla välkomna

2. Val av årsmötets ordförande
Ludwig Tercha

3. Val av årsmötets sekreterare.
Lotta Henriksson

4. Val av 2 st justeringsmän
Susanne Bringemo
Sergio Valencia

5. Fråga on årsmötet är korrekt utlyst.
Årsmötet slog fast att så va fallet.

6. Genomgång av verksamhets- och revisionsberättelser
Patrik Cederlöf berättar kort om året som gick.
Ludwig Tercha läser upp brev från revisor Per Hellström

7. Fråga om styrelsen kan bevilja ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

Årsmötet slog fast att så var fallet

8. Framställande av medlemsavgifter.
Medlemsavgiften skall ligga kvar på samma summa men skall löpa från 1/1 – 31/1, dvs. årsvis.
Skulle någon bli medlem årets sista 3 månader (valpköpare) skall de få de månaderna ”på köpet”

9. Val av styrelsens ordförande för 2007
Patrik Cederlöf

10. Val av ledamöter
Magdalena Berwid             2 år
Mikael Bergman                 1 år
Lotta Henriksson                2 år
Micke Eriksson                   1 år

11. Val av suppleanter
Susanne Bringemo              2 år
Victoria Turunen                1 år

12. Val av revisor
Per Hellström                      Ordinarie
Christer Gustén                  Suppleant

13. Val av representanter till TF
Patrik Cederlöf
Ludwig Tercha

14. Val av valberedning 2007
Ludwig Tercha                   Sammankallande
Jennie Wickman
Jessica Hallberg

15. Behandling av inkommande motioner
Det hade kommit in 2 motioner från medlemmar.
Som ville att det skulle vara krav på AD/HD röntgen för att få registrera valpar i SKK.
Motionerna avslogs!

2 motioner hade lagts från 2006 års styrelse

1) Att kommande styrelse åläggs att arbeta för en ändring beträffande rådande registreringsbestämmelser beträffande krav på DNA för rasen. Att hundar som importeras från ett annat land samt användande av semin (AI) undantages från rådande bestämmelser.
Årsmötet röstade för förslaget!

2) För att erhålla valphänvisning genom rasklubben skall följande krävas:

1. Känd HD/AD status
2. MH test
3. Tilldelats CK på utställning
4. Att uppfödaren är medlem i klubben
5. Att uppfödaren betalar första årets medlemskap för valpköpare
6. Undantagna för ovanstående regler är icke svenskregistrerade avelsdjur
Årsmötet bordlade motionen och ålade styrelsen att inom 3 månader genomföra ett uppfödarmöte där denna fråga skall röstas om.
Ev. inbjudna från Terrierklubben kommer att närvara.

16. Övriga frågor

Rasmonter

Specialutställningen
Ansvariga i Specialarrangemangskommittén
1. Micke Eriksson
2. Cathi Karlsson
3. Sara Wickman


Webmaster
Styrelsen får i uppdrag att få fram en ny

Redaktör till AmStaff Nytt
Victoria Turunen
Annelee Frisk

tillbaka