Protokoll uppfödarmöte Svenska Amstaffklubben 11 September 2010

Närvarande:

Viktoria Ramström, Kennel Pretty Poison

Anna Nåman, Kennel Cezeta

Jessica Hallberg, Kennel Anbardiz

Linda Hallberg, Kennel Winning Spirit

Magdalena Lind, Kennel Maglinds

Petra Wallenberg, Kennel Eastzone

Carina Rudebrand, Kennel Absolute Amstaff

Maria Olivemark, Kennel Capa Tosta

Towe Kjell, Kennel Benniwise

Denise Magnusson, Kennel Tibridge

Lise-Lotte Wolfsberg, Kennel Brynhildes

Petra Jansson Kennel, PT:Z Zablima'z

Tomas Karlsson Kennel, PT:Z Zablima'z

Helén Sjöholm, Kennel Future Top Dog's

Patrik Cederlöf, Kennel Zican

Hossein Mohaddes, Kennel Zipreno

Victoria Turunen, Kennel Badazz

Leif Persson

Camilla Olsson

Innan mötet öppnades redogjorde veterinär och dermatolog Kerstin Bergvall kort för den studie som pågår angående Demodex.

1. Mötets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.

2. Val av protokollförare

Anna Nåman valdes till protokollförare.

3. Val av justerare

Magdalena Lind valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

4. RAS

Maria Olivemark gör en genomgång av RAS-dokumentet, de olika målen och strategierna. Hon meddelar att den senaste statistiken kommmer att tillföras innan RAS slutligen skickas in. Dokumentet kommer även att publiceras i medlemstidningen Amstaff Nytt i kommande (jul)nummer. Det kommer också att skickas ut per post till samtliga uppfödare som är medlem i klubben

På exteriördelen framförs åsikter om huvudena på vår ras. Ett av Amstaffens främsta signum är dess huvud, det är en ”huvudras”, och det förekommer allt för mycket dåliga huvuden idag. Tunna underkäkar, dåliga stop. Diskussion förs vidare om föreläsningar om anatomi och exteriör. Förslag ges till styrelsen på uppfödarträffar där man går igenom och diskuterar exteriör med exempelhundar.

Återkommande diskussion om mätning av mankhöjd utom tävlan på nästa års Special.

I år har det hittills registrerats 33 Amstaffkullar i SKK. Ser ut att kunna bli en minskning mot förra året då det totalt registrerades 66 kullar. Många uppfödare upplever det tufft att sälja valpar i dagsläget. Det är svårt att hitta bra köpare.

5. BPH (Beteende- och personlighetsbeskrivning hund)

Projektet med Beteende- och personlighetsbeskrivning hund pågår fortfarande och någon sammanställning eller utvädering har inte kunnat fås av ansvariga. Dock är det allmänna utlåtandet så långt att Amstaffen som ras gjort det mycket bra på beskrivningen.

Diskussion förs om beskrivningens mening och värde. En del tycker att beskrivningen är bra, andra är mindre nöjda. De flesta är dock eniga om att det blir intressant att se fortsättningen på projektet.

Diskussion förs om olika tester och beskrivningar och problemet med ägaransvar/-kontroll med vår ras. Diskussion om det amerikanska CGC-testet (Canine Good Citizen) uppstår. Ett test som utförs i mer vardagliga samhällssituationer och där man ser över föhållande mellan ägare och hund på ett annat sätt än under tex ett MH. CGC har utförts på tusentals hundar i USA och det är ett färdigt koncept som är väl beprövat och utvärderat. Kan testet nå en större målgrupp och komma åt problemet med relation ägare-hund? Diskussion om det finns en möjlighet att få detta test till Sverige. Mötet framför önskemål till styrelsen att se över denna möjlighet.

6. Informationskommittéen

Jennie Wickman är sammankallande. Styrelsen har i dagsläget inte fått information om att något är uppstartat. Kommittéen är uppstartad efter senaste uppfödarmötet då det finns ett behov av information om rasen ut till allmänheten och media. Rasklubben måste arbeta för att bemöta det som sker i media.

Ordföranden Viktoria informerar om Staffeklubbens rasinformatör Thorleif som gör ett fantastiskt arbete för, inte bara staffarna, utan alla raser av bulltyp. Thorleif har bl a bemött totalt 610 artiklar där begreppet ”kamphund” förekommer. Han har också lyckats få NE (Nationalencyklopedin) att ändra på sin beskrivning av begreppet kamphund.

Viktoria informerar om den artikel som inom kort kommer att publiceras i Aftonbladet – ”Stoppa hetsen mot våra hundar”. Artikeln kommer att skrivas under av bla Ohly från vänsterpartiet, hundcoachen Fredrik Steen, Thorleif samt ordföranden för både Staffeklubben och Amstaffklubben.

Viktoria framför önskemål om att journalister bör hänvias till rasklubbens medieansvarige Patrik Cederlöf.

7. Medlemssiffror

Klubben har i dagsläget 354 medlemmar. Det är mycket glädjande med en så stor ökning och att klubben lyckats få upp antalet till nästan det dubbla. Dock finns ett problem med uppfödare som inte följer kraven med inbetalning av valpköpare för att stå med på uppfödarlistan. Samtliga är eniga om att de som inte betalar ska tas bort från listan.

8. Öppet för övriga frågor/diskussioner

SKK's valphänvisning startar inom kort. Stor irritation bland många uppfödare över att SKK inte kommer kräva annat än SKK-registrering för att ge hänvisning åt samtliga raser. På så vis förbigår de rasklubbarnas valphänvisningskrav och minimerar indirekt rasklubbarnas arbete.

Hundstallet och de hundar som kommer in av ”kamphundstyp”. Ska de alltid omplaceras ut i samhället? Diskussion om avlivning är ett bättre alternativ i vissa fall? Diskussion hur problematiken med oregistrerade hundar/blandrashundar i samhället även drabbar våra renrasiga hundar.

Diskussioner om incidenter som inträffar med vår ras pga bristande ägaransvar och kontroll. Det gynnar inte vår ras. Diskussion om att det produceras för mycket dåliga hundar av oseriösa och oerfarna uppfödare. Hur kommer vi som rasklubb åt problemet? Kan högre krav på valphänvisning vara ett alternativ? Diskussion uppstår att det är ett problem att allt för få uppfödare redan i dag följer rasklubbens uppsatta krav för valphänvisning eller rekomdendationerna i RAS.

9. Mötets avslutande

Ordföranden Viktoria avslutar mötet.

 

tillbaka