Protokoll uppfödarmöte Svenska Amstaffklubben 25 April 2010, Arninge- Täby

1. Mötet öppnades

Ordföranden Viktoria hälsar alla välkomna

2. Val av protokollförare

Anna Nåman valdes att föra protokoll.

3. Val av justerare

Petra Ljungberg Wallenberg valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

4. Avelskommittén – RAS revidering

Maria och Karin från avelskommittén presenterar diskussionsunderlaget för revidering av RAS.

-Population/Avelsstruktur .

Diskussioner förs kring den kraftiga ökningen av registreringar. Vad är anledning till att populationen ökat så kraftigt? Varför så stort avelsintresse på just denna ras? Många tror att det är den borttagna DNA-typningen som spelar in.

Hanhundsanvändningen diskuteras. Få hanar används idag på många tikar. På sikt leder till att stora delar av vår population blir besläktade med varandra sett i några led bakåt. Inavel diskuteras.

Diskussioner fördes om det är lämpligt att ha 2-3 år som rekomendation för lägsta lämpliga ålder på avelsdjur. Vad är för- respektive nackdelarna? Autoimmuna sjukdomar som kan uppträda efter 2 års ålder och mental mognad var något som diskuterades.

-Hälsa.

Hud och ataxi diskuterades. Svårigheten med att få diagnos på hudproblem. Feldiagnoser, hundar som medicineras och t.o.m avlivas i onödan. När det gäller ataxi framkom önskemål om att förtydliga nedärvningsschemat för ataxi. Det bör framkomma än tydligare att det är statistiska siffror som är baserade på ett större antal hundar än enstaka valpkullar.

När det gäller HD/ED röntgen bör vi i Sverige försöka röntga fler individer officiellt. 50% av årsregistreringarna är önskemålet. Sveriges HD/ED statistik över fria/belastade individer är liknande den som finns i Finland, även om de har långt fler röntgade individer per år. Uppfödare bör uppmana sina valpköpare att röntga samt föregå med gott exempel själva. I dagsläget är det fortfarande få uppfödare som röntgar sina hundar officiellt.

Maria informerar om att det hittills under 2010 fötts 13 kullar. Endast 1 av dessa har följt klubbens valphänvisningskrav.

Samtliga närvarande är eniga om att man i dagsläget inte behöver para föräldradjur som är otestade för ataxi. Testet är lättillgängligt och enkelt att utföra.

Diskussioner om hjärtfel/sjukdom hos Amstaffen fördes. Hur vanligt är det? Vilka fel/sjukdomar rör det sig om? Önskemål till avelskommittén att de kontaktar SLU för att ev få inofficiell ”statistik” över Amstaffar med hjärtdefekter.

-Mentalitet.

Diskussion fördes om det skett en ökning av rädda/skygga Amstaffar. Önskemål framfördes om att trycka på/poängtera vikten av att bevara rastypisk mentalitet i RAS. Rädsla/skygghet är inte önskvärt i rasen. Diskussioner fördes kring hundaggressivitet samt ansvaret som uppfödare att informera intressenter/köpare om rasens egenskaper och vara selektiv till vem man säljer.

Synpunkter framfördes också om formuleringen i RAS att Amstaffen har stor arbetslust. Kan det bli en felvinkling av rasens egenskaper? Önskemål om att omformulera meningen framkom.

Viktoria delgav information den nya mentalbeskrivningn BPH ( beteende- och personlighetsbeskrivning för hund) där Amstaffen är utvald att vara en av 5 ”testraser” under projektet. Detta ser klubben och de närvarande uppfödarna mycket positivt på.

-Exteriör

Storlek/mankhöjd diskuterades. Amstaffen bör ej bli en för stor hund med tanke på både skador och hanterbarhet. Idé om att mäta de svenska Amstaffarna ”utom tävlan” i samband med Amstaffspecialen för att få en översikt. Diskussioner fördes hur det ser ut för den svenska populationen jämfört med övriga Europa tex.

Vikten av att öka kunskapen om exteriör/anatomi via tex föreläsare på uppfödarmöten, via artiklar i Amstaff Nytt.

Avelskommittén får beröm av för sitt arbete med RAS. Mycket bra jobbat!

5. Möte med SKK & SveTek

Viktoria informerar om det möte som Amstaffklubben deltog i den 16 April med anledning av det ev kommande rasförbudet i Danmark. Närvarande gjorde förutom representanter från SKK och SveTek även representanter för Staffeklubben.

Diskussioner fördes om var problemet egentligen ligger. Har vi i Sverige ett problem med våra renrasiga registrerade Amstaffar som säljs av anslutna uppfödare? Hur ser det ut i Sverige jämförelsevis med Danmark? Danmark har haft få registreringar av rasen per år jämfört med Sverige.

Ulf Uddman från SKK kommer att arbeta med att ta fram statistik över de ”muskelhundar” som inkommer till Hundstallet. Varför kommer de dit, är det beteenderelaterat, ägarproblem etc? Så länge det inte finns dokumentation på att det är renrasig Amstaff så är det blandras. Problemen med blandraserna drabbar även de renrasiga. Vem har kunskapen att se vilken hund som är renrasig eller vilka raser som eventuellt ingår? Diskussioner fördes om det är rätt att omplacera (återplacera) dessa muskelhundar ut tillbaka i samhället.

Diskussion fördes om att öka kunskapen bland problemområden (tex förorter) om Svenska Kennelklubben och hundägaransvar.

Uppfödarmötet diskuterade vikten av att synas i positiva sammanhang med renrasiga Amstaffar. Uppfödarmötet framför önskan till styrelsen att bilda en kommitté som arbeterar specifikt med förbudsfrågor. Kommittén bör förslagsvis jobba med att samla information, statistik och fakta då det är viktigt med tillförlitlig statistik kring vår ras. Jennie W föreslogs till att vara ansvarig sammankallande för kommitéen och tackade ja.

6. Anslutna uppfödare

Hur ökar vi intresset bland uppfödare av rasen att bli medvetna om och ansluta sig till rasklubben samt ta del av RAS? Idé framkom om att skicka nyregistrerade kennlar med prefix för Amstaff ett välkomst-/informationsbrev om rasklubben med bifogat RAS-dokument.

7. Medlemshantering via SKK

Styrelsen informerar om att medlemshanteringen fortsättningsvis kommer att ske via SKK. Detta gör att alla medlemmar får ett medlemskort samt automatisk påmminelse om att förnya medlemsskapet. Detta tror styrelsen kommer få fler medlemmar att stanna i klubben och det minskar arbetsbelastningen på främst kassören.

Då klubben måste betala för 500 medlemmar men bara har ca 350 medlemmar så har inbetalningskort skickats ut till tidigare medlemmar. Klubben hoppas att några upptar sitt medlemsskap. Medlemshantering via SKK kostar klubben 18 kr per medlem/år. Viktigt att påpeka är att man som uppfödare nu vänder sig till SKK för att meddela om inbetalda valpköpare.

8. Övriga frågor

Diskussioner kring rasförbud fortsatte. Behöver vi vidta åtgärder för att förhindra att vår ras går samma öde till mötes som i våra grannländer? Olika alternativ för att få bevara rasen vid ett eventiellt hot om förbud diskuterades. Behöver vi dra i handbromsen gällande rasens utveckling? Positiva respektive negativa aspekter av de ständigt ökade registreringssiffrorna diskuterades.

Registreringssiffror från Jordbruksverket diskuterades. Ett stort antal icke renrasiga hundar registreras som Amstaff hos dem. Förslag framförs om att kontakta Jordbruksverket med önskan om att SKK registreringsnummer ska anges vid registrering för att motverka felaktiga siffror.

Diskussioner kring återinförande av DNA-typning fördes. Samtliga närvarande var för ett återinförande. Diskussion fördes kring möjligheten att att ge rabatt för anslutna uppfödare att DNA-typa sina hundar. Jennie Wickman antog sig att kontakta ansvarig på SLU angåendet detta.

Weightpull diskuterades. Ett ökat intresse bland valpköpare och Amstaffägare har uppmärksammats. Diskussioner fördes kring Amstaffklubbens ståndpunkt. Weightpull är inte en godkänd hundsport av SKK och då skaderisk förekommer vid okunskap diskuterades lämpligheten att ha denna typ av akitivitet på tex lokalombudträffar.

9. Mötets avslutande

Ordföranden Viktoria tackar för ett givande möte till de som närvarat och avslutar mötet.

 

tillbaka