Protokoll Uppfödarmöte Svenska Amstaffklubben 10 Oktober 2009, Täby

1. Mötet öppnades

2. Val av ordförande

Ludde valdes som ordförande för mötet

3. Val av sekreterare

Anna Nåman valdes till mötets sekreterare

4. Val av justerare

Hosse valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

5. Presentation utvärdering RAS

Maria och Karin från avelskommitén presenterade sin påbörjade utvärdering av nu gällande RAS.

Varje rubrik gicks igenom och diskuterades. Synpunkter på att förbättra rashistorian framfördes. Diskussion fördes kring hur utvärdering av rasens mankhöjd kan göras. Förslag fanns på att mäta samtliga deltagande Amstaffar utom tävlan på Specialen 2010 för att få fram tillförlitliga siffror.

För- och nackdelar med slopad DNA typning diskuterades. Fördelar ansågs vara att det nu är lika villkor för vår ras som för övriga raser och att det är lättare att tillföra nytt blod i landet. Nackdelen många sett är en "massimport" av utländska hundar.

Diskussion kring HD, AD, hud och ataxi fördes. Samtliga var eniga om att det inte ska göras kombinationer där avkommorna kan bli ataxi affected. Maria och Karin presenterar sammanställd statistik över parningskombinationer gällande HD/AD.

Avelskommitén fick beröm för ett väl genomfört arbete med RAS. Avelskommitén fortsätter arbetet med RAS och kommer att presentera ett förslag på revidering på kommande årsmöte.

6. Uppfödarlistan

Ludde gick igenom kraven för att få stå med på klubbens uppfödarlista på hemsidan. Då listan är en uppfödarlista förtydligades det att man ska ha fött upp minst 1 kull med Amstaffvalpar och betalat in för sina valpköpare. Dock ska punkten gällande att betala in medlemsavgiften för sina valpköpare före valparna blivit 8 veckor ses över.

7. Valphänvisningskrav

Diskussion fördes om vad som är rimligt att ha med på en valphänvisning. Vilka problem som finns inom rasen och var fokus bör ligga när det gäller tex hälsokrav. Förslagen som kom upp var officiellt HD och AD samt ataxitest.

8. Aktivitetsförslag till styrelsen

Förutom Specialen som är en stående aktivitet i klubben diskuterades lokalombud. Förslag på "Årets Amstaff" baserad på utställningsresultat framkom. För- och nackdelar med en sådan lista diskuterades.

9. Synlighet i media

Diskussion kring Amstaffklubbens synlighet i media. Styrelsen berättade bla att det insänts och publicerats en artikel i Terrierposten angående årets Special.

10. HD & AD motioner till SveTek

Information gavs om att de motioner som sänts till SveTek fått avslag med motivering att de ej kan anses vara tillräckligt förankrade bland klubbens uppfödare och övriga medlemmar.

11. Övriga frågor

Amstaffshopen. Förslag och synpunkter på vad som är rimligt att ha i klubbens shop. Shopansvarige Denise får ge förslag på inköp till styrelsen som sedan tar beslut angående vad som ska köpas in, vad det får kosta osv.

12. Mötet avslutades

 

tillbaka