Protokoll styrelsemöte Svenska Amstaffklubben 11 September 2010

Närvarande: Viktoria Ramström, Anna Nåman, Carina Rudebrand, Linda Hallberg, Petra Wallenberg, Magdalena Lind

1. Mötets öppnande

2. Val av protokollförare

Anna valdes protokollförare.

3. Val av justerare

Magdalena valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

4. Godkännande & fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes utan ändring.

5. Föregående protokoll

Föregående protokoll ses över och läggs till handlingarna efter mindre justering.

6. Inkomna skrivelser

Inkommen skrivelse från SKK angående rasklubbstorg under HUND 2010 samt My Dog 2011.

7. Kassörsposten

Jessica Hallberg har genom skriftlig begäran avgått från sin kassörspost pga en längre tids sjukdom.

Carina Rudebrand har genom skriftlig begäran avgått från sin post som revisor för att kunna ta över kassörsuppgifterna. Styrelsen beslutar därmed att Carina adjungeras in från dags dato för att ta över kassörens arbetsuppgifter.

Beslut tas att Towe Kjell flyttas upp från sin post som revisorssuppleant och går in som ordinarie revisor.

Saldo på klubbens PG-konto är för närvarande 59 496,90 kronor.

8. MH-kommitténs rapport

29 Augusti hölls ett beskrivningstillfälle i klubbens regi. 8 Amstaffar blev beskrivna under dagen. Alla som hade anmält sig och betalat fick plats, vilket var positivt. Beskrivaren tyckte att dagens hundar överlag gjorde det bra och var nöjd med dagen.

9. Avelskommitténs rapport

Inget nytt att rapportera från kommitten.

10. Utställningskommitténs rapport

Datum för Amstaffspecialen 2011 är beslutat till lördagen den 23 Juli. Plats blir Vilsta sporthotell i Eskilstuna. Där finns gott om boendemöjligheter med hund så som vandrarhem, hotell och stugor.

De inbjudna domarna Piergiorgio och Fede Lievore har tackat ja. Valpar och juniorer kommer att dömdas av Fede om anmälningsantalet blir stort.

En fest är inplanerad till kvällen efter specialen. Petra, Carina samt Magdalena utses till ansvariga för festen.

11. Medlemsavgift för valpköpare

Påminnelse är utskickad till de kennlar som haft valpkull/-ar under 2010 och där inbetalning för valpköpare ej har gjorts. Endast ett fåtal kennlar har svarat tillbaka.

Beslut tas om att medlemsavgift för samtliga nya valpköpare ska betalas in, oavsett om valpen är skänkt eller såld.

12. Blocket

Klubben för idag en dialog med annonssiten blocket.se om den problematik som finns med annonsering av blandraser som renrasiga Amstaffar. Klubben har bl a en önskan om att få annonsera den informationstext, ”Köpa Amstaff”, som även finns på klubbens hemsida.

Viktoria tar på sig att ta kontakt med konsumentverket för att ta reda på rådade regler gällande annonsering.

13. Rasmonter HUND 2010 & My Dog 2011

Viktoria tar på sig att kontakta tidigare monteransvariga Denise för att höra om hon är intresserad att vara ansvarig även för dessa montrar.

Anna får i uppgift att boka rasmonter till båda utställningarna.

14. Uppfödarmötet

Med utgång från den diskussion gällande CGC-test som uppkom på uppfödarmötet tar Viktoria ansvar för att kontakta SKK.

1 5. Övriga frågor

Diskussion förs kring den tillsynslag, Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, som trädde i kraft 2007. Lagen har den senaste tiden skapat en del debatter och klubben blir ibland kontaktad av djurägare och ombedd att komma med utlåtande om specifika fall.

Styrelsen ställer sig positiv till lagen och anser att det är bra att den finns och tillämpas när det behövs och väljer att avstå från att ta ståndpunkt i enskilda fall. Styrelsen hoppas dock att lagen tillämpas med eftertanke.

16. Nästa möte

Beslut tas om att nästa möte blir i November. Tid och plats bestäms senare.

17. Mötets avslutande

Viktoria avslutar mötet.

 

tillbaka