Protokoll telefonmöte Svenska Amstaffklubben 12 Augusti 2010

Närvarande: Viktoria Ramström, Anna Nåman, Linda Hallberg, Petra Wallenberg, Karin Berggren, Magdalena Lind

1. Mötets öppnande

2. Val av sekreterare

Anna valdes till sekreterare.

3. Val av justerare

Karin valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

4. Godkännande & fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes utan ändring.

5. Föregående protokoll

Viktoria meddelar om mindre justeringar som gjorts i föregående protokoll.

6. Inkomna skrivelser

Inkommen skrivelse från SKK angående hänvisningsstopp för ansluten kennel.

Inkommen skrivelse från SKK gällande tills vidare avstängning av SKK registrerad Amstaff från utställning, prov, tävling samt avel.

Inkommen förfrågan från SKK's domarkommitte gällande domare Charlotta Mellins önskan att utöka sitt rasregister med Amstaff. Styrelsen tillstyrker förfrågan.

7. Kassörens rapport

Ingen rapport finns att tillgå pga sjukdom.

8. MH-kommitténs rapport

Magdalena informerar att det planerade 2-dagars MH:et i Augusti endast kommer bli en dag pga ej inbetalda avgifter för anmälda hundar och svårigheter att få funktionärer.

Under 2011 är två MH tillfällen inplanerade. Ett under våren samt ett under hösten.

Magdalena inväntar att få gå utbildning till A-figurant.

9. Avelskommitténs rapport

Inget nytt att rapportera från kommitten. Arbetet med RAS fortskrider.

Annonsering angående kommande uppfödarmöte i September har annonserats i Amstaff Nytt samt på hemsidan. Inbjudan kommer att skickas till samtliga anslutna uppfödare. Förslag framkommer att även bjuda in icke anslutna kennlar till mötet vilket samtliga är eniga om.

10. Utställningskommitténs rapport

Rasspecialen är avklarad och klubben har fått mycket positiv feedback på årets utställning. Kommittén vill särskilt framföra en stor eloge till shopansvarige Denise som var på plats med shopen. Allting fungerade väldigt bra och shopen innehöll många bra artiklar!

Det har inkommit önskemål från medlemmar om att placera Specialen på annan ort, längre söderut. Utställningskommittén får i uppgift att se över möjligheten till detta. Datum får kommittén återkomma med efter beslutad plats.

Förslag på domare till 2011 års rasspecial är Piergiorgio Lievore, Kennel Lievores Edition Italien. Förslag är att hans fru eventuellt dömer valpar och juniorer vid högt anmälningsantal. Samtliga i styrelsen röstar för förslaget. Beslut tas att bjuda in Piergiorgio samt hans fru.

11. Bordlagda frågor

Inga bordlagda frågor

12. Kassörsposten

Nuvarande kassör Jessica Hallberg har begärt att få avgå omedelbart från sin post pga sjukdom. Viktoria kontaktar SveTek angående hur det föreningstekniskt kan lösas med kassörsposten fram till årsmötet.

13. Informationskommittén

Inget har hörts från sammankallande Jennie Wickman sedan uppfödarmötet i April. Anna får därför i uppgift att kontakta henne. Förslag framkommer att medlemmarna Leif Persson samt Nicklas Larsson ska ingå i kommittén. Anna tar med sig förslagen och för dem vidare till Jennie.

Styrelsen beslutar att införa en punkt för kommittén på dagordningen på kommande uppfödarmöte.

Notering: Karin Berggren lämnar mötet.

14. Övriga frågor

Sista medlemsstatistiken visar att klubben har 312 fullbetalande medlemmar. Under 21/6-18/7 har klubben fått 14 nya medlemmar och 2 har lämnat klubben.

Enligt noteringar har endast 8 st valpköpare blivit inbetalda under 2010 av anslutna uppfödare på uppfödarlistan. Då ett av kraven är inbetald medlemsavgift för valpköpare för att stå med tar Anna på sig att sända ut en påminnelse till de kennlar som haft valpkullar under året.

Petra informerar om vikten av att respektera manusstopp för Amstaff Nytt. Petra får i uppgift att formulera en informationstext angående annonsbokning, avbokningar m.m till hemsidan.

Linda får i uppgift att kontakta lokalombuden för att se eventuella intäkter från försäljning av shopartiklar vid arrangemang.

Inför föreläsningen om HD/ED på uppfödarmötet vill Lars Audell ha siffror och statistik på antalet röntgade Amstaffar samt fördelning av resultat. Linda tar på sig att ta fram detta.

15. Nästa möte

Lördag 11 September, efter uppfödarmötet

16. Mötets avslutande

 

tillbaka