Protokoll styrelsemöte Svenska Amstaffklubben 25 April 2010, Arninge- Täby

Närvarande: Viktoria Ramström, Anna Nåman, Jessica Hallberg, Linda Hallberg, Petra Ljungberg-Wallenberg, Karin Berggren, Magdalena Lind

1. Mötets öppnande

2. Val av sekreterare

Anna Nåman valdes till sekreterare.

3. Val av justerare

Petra Ljungberg-Wallenberg valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

4. Godkännande & fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes utan ändring.

5. Föregående protokoll

-Lokalombud

Linda har enligt tidigare beslut formulerat riktlinjer samt policy för klubbens lokalombud. Övriga styrelsen ser över och godkänner texten med önskan om nedanstående tillägg.

Styrelsen beslutar att aktiviteter som är inte godkända hos SKK, tex weightpull, ej får anordnas av lokalombud i klubbens regi. Styrelsen beslutar även att aktiviteter som konkurerar med SKK samt SBK (Svenska Brukshundklubben) ej får anordnas av lokalombud i klubbens regi.

Linda får också uppgift av styrelsen att komplettera riktlinjerna angående klubbens huvudsponsor.

6. Kassörens rapport

Jessica reodgör för klubbens ekonomi. Postgirot har idag saldot 54 112 kronor.

Jessica informerar att kostnaden för SKK's medlemshantering betalas 2 ggr/år.

Beslut tas att i kommande Terrierposten (i samband med raspresentation av Amstaffen) ska färgannons med anslutna uppfödare samt medlemsinformation bokas. Annons för Amstaffspecialen ska även bokas i svartvitt. Totala kostnaden för annonsering i TP är 2 000 kronor.

7. MH-kommitténs rapport

Magdalena informerar att ett 2-dagars MH är inbokat 28-29 Augusti i Södertälje. Information om detta ska ut i Amstaff Nytt samt på hemsidan fortast möjligt.

Under 2011 är två MH tillfällen inplanerade. Ett under våren samt ett under hösten.

Utbildning pågår av kommittéen. Åsa ska gå B-figurant utbildning. Denise och Magdalena är B-figurant sedan tidigare och Magdalena väntar på plats för att få gå utbildning till A-figurant.

Styrelsen ger kommittéen i uppgift att samla ihop info om utbildade figuranter inom klubben. Magdalena tar på sig att formulera lämplig text till hemsidan samt klubbtidningen.

8. Avelskommitténs rapport

Avelskommittén samt styrelsen summerar uppfödarmötet samt genomgången av RAS med att alla är nöjda. Avelskommittén fortsätter att jobba med revideringen av RAS och tar med sig de synpunkter och åsikter som framfördes på mötet.

9. Utställningskommitténs rapport

Genomgång av förberedelserna inför årets Special. Fler tält behövs. Viktoria ordnar tält till sekretariatet. Petra kontaktar klubbens huvudsponsor Husse angående möjligheten att låna tält.

Petra lämnar information om sponsring. Viktoria delger att det varit mycket dåligt intresse gällande sponsorrosetterna.

Viktoria får i uppgift att tillfråga fotografer som styrelsen föreslår till att fota under Specialen.

10. Bordlagda frågor

Inga bordlagda frågor

11. Uppfödarmötet

Under uppfödarmötet framkom önskemål om att tillsätta en kommitté som arbetar specifikt med förbudsfrågor samt att informera om rasen. Styrelsen beslutar att tillsätta en kommitté för detta.

Beslut tas enligt ök på uppfödarmötet om att Jennie Wickman blir ansvarig. Jennie får i uppgift att ta fram förslag på personer som ska ingå i kommittén samt presentera dessa till styrelsen.

Vidare får kommittén i uppgift att arbeta fram ett välkomstbrev till nyregistrerade kennlar med prefix för Amstaff. Brevet ska innehålla information om rasklubben och RAS dokumentet.

Utifrån diskussionerna under uppfödarmötet tas beslutet att Linda kontakar Jordbruksverket för att få fram registreringsstatistik på Amstaff och tillåtelse att publiceras dessa. Linda får också i uppgift att framföra styrelsen önskemål om att SKK registreringsnummer ska anges vid registrering av Amstaff hos Jordbruksverket.

Med förankring i uppfödarmötet tas beslut om att kontakta SKK med önskemål om återinförande av DNA-typning som registreringskrav på Amstaff. Viktoria tar på sig att göra detta.

12. Rasförbud

Styrelsen diskuterar vilka åtgärder som klubben eventuellt vidare bör och kan vidta i dagsläget med tanke på rådande läge i Danmark.

Viktoria informerar att Blocket.se är kontaktad. Önskemål har framförts från styrelsen att endast annonser med renrasiga Amstaffar får rubriceras med rasens namn samt att registreringsnummer ska anges. Förfrågan har även gjorts om möjligheten för klubben att ha en stående annons med information om rasklubben. I dagsläget har inte Blocket svarat.

Anna informerar om att det kommer läggas information på hemsidan angående vikten av att köpa SKK registrerad Amstaff.

13. övriga frågor

Viktoria får i uppgift att tar fram prisuppgift för kostnader av förvaring hos föreningsarkivet.

Viktoria och Anna informerar att arbetet med raskompendiet till domarkonferensen 2011 är påbörjat. De gör en förfrågan bland övriga styrelseledamöter om att ta hjälp utifrån att utforma kompendiet. Samtliga ledamöter är eniga om att det är ett bra förslag.

14. Nästa möte

Telefonmöte 30 Juni kl 20.00

15. Mötets avslutande

 

  tillbaka