Svenska Amstaffklubben Protokoll konstituerande styrelsemöte 21 februari 2010, Arninge, Täby

Närvarande: Viktoria Ramström, Anna Nåman, Jessica Hallberg, Linda Hallberg, Karin Berggren, Magdalena Lind

1. Mötets öppnande

2. Mötets sekreterare

Anna Nåman valdes till sekreterare för mötet.

3. Styrelsens konstituerande

Ordförande: Viktoria Ramström

Vice ordförande: Anna Nåman

Sekreterare: Anna Nåman
Kassör: Jessica Hallberg
Ledamot: Petra Ljungberg           
Ledamot: Linda Hallberg

Suppleant 1: Karin Berggren             
Suppleant 2: Magdalena Lind

Styrelsen beslutade att även suppleanterna ska ha rösträtt vid styrelsebeslut.                

4. Uppfödarmöte

Styrelsen beslutar att hålla ett uppfödarmöte för diskussion kring RAS, företrädesvis under April månad. Styrelsen ser över passande datum till nästa styrelsemöte.

5. MH-kommitté

Styrelsen beslutar att snarast tillsätta en MH-komitté. Magdalena får i uppgift att kontakta tidigare MH-ansvarig samt att tillfråga och ge förslag på lämpliga personer till en kommitté på nästa möte.

6. Anatomiföreläsning

Viktoria tar på sig att kontakta tidigare tillfrågade Kenneth Edh angående föreläsning om anatomi på medlems-/uppfödarmöte.

7. Terrierfullmäktige

Beslut tas om att ordförande Viktoria samt vice ordförande Anna representerar klubben på årets TF-helg.

8. Nästa möte

Telefonmöte 4 Mars kl 19.00

9. Mötet avslutas