Protokoll styrelsemöte för Svenska Amstaffklubben 5 December 2009, Täby

Närvarande: Ludwig Tercha, Anna Nåman, Viktoria Ramström, Petra Ljungberg, Jennie Wickman, Karing Berggren

1. Mötet öppnades

2. Val av sekreterare

Anna Nåman valdes till sekreterare för mötet.

3. Val av justerare

Karin valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

4. Godkännande och fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes och godkändes av styrelsen.

5. Föregående protokoll

Gällande inköpt program för onlineanmälan så har Jessica hittat fakturan på att det är inköpt. Viktoria har även talat med Hosse som bekräftat att programet är inköpt.

Petra meddelar att fodertillverkaren Husse spronsrar samtliga kostnader för tryck av medlemskort. Korten kommer att ha färgtryck på båda sidor. Styrelsen beslutar att korten ska tryckas upp under första kvartalet 2010.

6. Kassörens rapport

Jessica har redovisat klubbens budget efter årets rasspecial. Rasspecialen gick med vinst, totalt 12 402 kronor. Dock saknas fortfarande 2 500 kronor för ej inbetalda anmälningsavgifter från en utställare. Det gör att för tillfället är den aktuella vinsten 9 842 kronor. Utställningskommitén hade beräknat en vinst på 6 500 kronor så styrelsen ser mycket positivt på att den nästan blev dubbelt så stor.

7. Bordlagda frågor

a) Lokalombud
Styrelsen beslutar att för att accepteras som lokalombud för klubben ska man vara medlem samt besöka ett möte och presentera sig själv alternativt ha en styrelseledamot som referens.

Olga Isaksson har gjort en förfrågan ang att vara lokalombud för klubben för Bodenområdet. Styrelsen ser inget hinder för detta då Anna känner till henne. Ludde meddelar Olga detta. Ludde kontaktar också ett lokalombud för Skåneområdet för att se om denna person fortfarande är aktiv.

b) Föreläsare till uppfödarmöte
Kenneth Edh har besvarat Jennies förfrågan ang genetikföreläsning och tackat ja. Styrelsen ger Jennie i uppgift att höra med Kenneth om han har möjlighet att hålla en föreläsning i samband med årsmötet den 21 Februari 2010. Alternativt komma överens om ett annat datum i början av året.

8. RAS

Maria och Karin i avelskommitén är färdiga med utvärderingen av nuvarande RAS. Utvärderingen har setts över och fått godkänt av Maria Nordin i SveTeks avelskommité och ska presenteras på klubbens hemsida omgående.

Karin framför önskemål från henne och Maria om att ha ett möte för medlemmar specifikt för diskussion kring RAS. Styrelsen beslutar att planera in ett möte i början av 2010.

9. Valphänvisning

Beslut tas om att följande gäller för att erhålla valphänvisning via klubbens hemsida:

1. Officiell HD samt ED status för svenskregistrerade föräldradjur

2. Svenskregistrerade föräldradjur ska vara testade för Cerebellär ataxi, NCL-A. Vid användning     av semin från icke testad hanhund eller vid användning av icke testad utlandsregistrerad     hanhund ska tiken vara testad clear för ataxi.

3. Svenskregistrerade föräldradjur ska ha erhållit minst ett 1:a pris i kvalité på officiell     utställning.

Gällande punkt 2 hänivsar Amstaffklubben vidare till Svenska Kennelklubbens grundregler:
§ 2:5 att inte använda hund i avel som vid DNA-test visat sig vara bärare av dubbla anlag för allvarlig sjukdom med recessiv nedärvning. Hund som visat sig vara bärare av enkelt anlag för allvarlig sjukdom med recessiv nedärvning får användas i avel men endast i kombination med genetiskt/hereditärt friförklarad hund och under förutsättning att detta inte står i strid med gällande hälsoprogram.

10. Rasinformation

Befintlig rasinformation ska ses över och eventuellt revideras av Viktoria.

11. Uppfödarlista

Beslut tas om att skriva in hur länge de anslutna kennlarna innehaft sina kennelnamn samt hur många Amstaffkullar varje kennel haft.

Beslut tas om att ta bort punkten om att uppfödare måste betala in medlemsavgift för sina valpköpare före 8 veckors ålder. Krav gäller endast att uppfödaren måste betala in när valparna blivit sålda.

12. Föreningsteknikbok

Förslag ges på att köpa in boken "Föreningsteknik" till samtliga styrelseledamöter samt avelskommitén. Boken är speciellt utformad för klubbar inom Svenska Kennelklubben. Styrelsen beslutar att köpa in 7 exemplar av boken. Anna får detta i uppgift. Hon tar sedan med dessa till årsmötet.

13. Amstaffnytt

Nuvarande redaktör Lotta Karvonen har begärt att få sluta. Styrelsen godtar önskan och avtackar henne. Petra har blivit tillfrågad att efterträda Lotta och svarat ja. Beslut tas därför om att Petra blir tidningen nya redaktör.

Beslut tas att tidningen fortsättningsvis blir i A4 format. Trycket blir svart/vitt med färg endast på omslaget.

Förslag på annonskostnader ges från Petra. Championannonser för 50 kronor för en ¼ sida. 300 kronor för en helsideannons. Bokad annons i årets alla 4 nummer för 1 000 kronor. Styrelsen är eniga om att detta är bra förslag och beslutar att dessa blir gällande fortsättningsvis.

14. Domarkonferens 2011

Ludde har varit i kontakt med Staffordshire terrier club of America, STCA, angående föreläsare. Styrelsen diskuterar att utse en arbetsgrupp inför domarkonferensen. Tills vidare beslutar styrelsen att Anna blir kontaktperson.

15. Amstaffspecialen 2010

Viktoria meddelar från utställningskommitén. Datum för specialen är bestämt till den 24/7, samma helg som SKK's Köping utställning. Plats blir Nordic Camping, Lövudden. Patrik Cederlöf och Ann Rode har blivit tillfrågade som domare och kontrakt är skickade till dem. Boende är klart till domarna. Styrelsen beslutar också att sponsra Viktorias boende då hon är utställningsansvarig.

16. Övriga frågor

Det har inkomit en inbjudan till klubben angående temautbildning för avelsråd (steg 2). Karin får i uppgift att tillsammans med Maria Olivemark se över vem av dem som ska gå den.

Då det finns en del oklarheter kring antal arrangerade MH i klubbens regi under det gångna året tar Ludde på sig att kontakta klubbens MH-ansvarige Anna Andersson för att kontrollera detta.

17. Mötets avslutande

 

 

tillbaka