Protokoll styrelsemöte för Svenska Amstaffklubben 10 Oktober 2009, Täby

Närvarande: Ludwig Tercha, Hossein Mohaddes, Anna Nåman, Jessica Hallberg, Viktoria Ramström, Petra Ljungberg, Jennie Wickman, Karing Berggren

1. Mötet öppnades

2. Val av sekreterare

Anna Nåman valdes till sekreterare för mötet.

3. Val av justerare

Hosse valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

4. Godkännande och fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes och godkändes av styrelsen.

5. Föregående protokoll

Paragraf 7 gällande inköpt program för onlineanmälan diskuteras. Hosse får i uppgift att kontrollera detta med Bettan. Jessica får i uppgift att ta fram fakturakopia.

Paragraf 8 gällande medlemskort diskuteras. Petra meddelar att fodetillverkaren Husse har sponsrat klubben med 3 000 kr för tryck av medlemskort. Styrelsen beslutar att Petra får i uppgift att kolla upp ett tryckeri.

6. Kassörens rapport

a) Budgetöversikt efter årets Special
Styrelsen önskar en specifikation över in- och utgifter och Jessica får i uppgift att ta fram dessa uppgifter och presentera till övriga styrelsen.

b) Rutiner
Önskan från Jessica om tydligare rutiner kring ekonomi. Jessica vill att uppgifter om alla utgifter går direkt till henne.

7. Bordlagda frågor

a) Lokalombud
Styrelsen beslutar att bordlägga frågan tills vidare

b) Föreläsare till uppfödarmöte
Jennie har sökt Kenneth Edh angående föreläsning på uppfödarmöte utan att få svar. Förslag kommer på att ha föreläsning om HD/AD på nästa uppfödarmöte. Styrelsen beslutar därför att Jennie får i uppdrag att kontakta Lars Audell eller Håkan Kasström alt en genetiker angående detta.

8. Skrivelser

a) Förfrågan från SveTeks MH-Kommité
Anna får i uppgift att svara SveTek på deras föfrågan ang MH, gällande lägesanalys, rekomendationer och rasprofil inom klubben.

b) Rasmonter HUND 2009
Anna tar på sig att skicka vidare information samt anmälningsformulär till monteransvarige Denise.

c) Raspresentation i TP
För kommande raspresentation i Terrierposten beslutar styrelsen att Viktoria får ansvar över att sammanställa ett material som styrelsen sedan ser över.

9. Shopen

Styrelsen har efter inventering upptäckt att tidigare inköpt material till Shopen ej går att sälja då kläder har feltryck och är trasiga. Styrelsen beslutar därför att avskriva det inköpta materialet. Styrelsen beslutar att avsätta 10 000 kronor för inköp till Shopen. Shopansvarige Denise har i samråd med styrelsen ansvar för inköp av material.

10. Uppfödarmöte

Jennie får i uppgift att se över möjligheten att hålla ett uppfödarmöte med föreläsning i slutet av 2009, alternativt början av 2010.

11. HD & AD ansökan till SveTek

Ansökan gällande HD & AD motionerna hos SveTek har fått avslag och styrelsen beslutar att inte göra en återansökan i dagsläget. Diskussion kring valphänvisningskrav förs och styrelsen beslutar att bordlägga frågan till nästa styrelsemöte.

12. Amstaffspecialen 2010

Utställningskommitén har haft möte och ger en kort redogörelse för hur långt de kommit med förberedelser. Nästa års special är planerad att hållas v. 29, samma vecka som SKK's utställning i Köping. Utställningskommitén arbetar vidare med att leta lämplig plats.

13. Övriga frågor

Inga övriga frågor framkom.

14. Nästa möte

Styrelsen beslutar att ha nästa styrelsemöte i slutet av November, exakt datum bestäms längre fram.

15. Ordföranden avslutar mötet

 

 

tillbaka