Protokoll Styrelsemöte 30/3-08

Närvarande vid mötet var:

Micke Eriksson
Magdalena Berwid
Vicktoria Turunen
Hossein Mohaddes
Jenny Stein
Maria Olivemark
Ludwig Tercha
Sara Wickman
Jennie Wickman
Maud Tercha
Karin Berggren. 

Vald till mötets ordförande: Micke Eriksson

Vald till sekreterare: Magdalena Berwid

Valda till justerare: Jenny Stein och Hossein Mohaddes

 
§ 14 Interna problem

*Mycket lång diskussion kring interna problem. Ordföranden påtalar att alla synpunkter och frågor skall i första hand tas med styrelsen. 

§ 15 Hemsidan

*Ordföranden har skrivit regler ang hemsidan.
Styrelsen beslutar att reglerna för sidan skall följas. 

§ 16 Avelskommiten

Består av Jennie Wickman, Maria Olivemark, Karin Berggren och Ludwig Tercha.

Följande togs upp.

* Struktur
* Funktioner med kommiten
* Hälsoenkäten diskuterades igen, avelskommiten åläggs hur hälsoenkäten distribureras.
* Kommiten kommer utse sin egen ordförande.
* Avelskommiten sammanställer matrial för redovisning hos styrelsen 

§ 17 Dispans ansökan/DNA typning

* Inkommen dispans ansökan diskuteras.
Styrelsen och avelskommiten bifaller ansökan.

§ 18 Arbetsutskott

* 4 personer kommer att ingå i detta arbetsutskott för att kunna snabba beslut.
* 3 personer från styrelsen samt ordföranden från avelskommiten
* Dessa valdes in till arbetsutskottet
   Micke Eriksson, Hossein Mohaddes och Magdalena Berwid, orförande för avelskommite ej framställd ännu.

 § 19 Uppföddarmötet

Styrelsen diskuterade dagordningen till uppfödarmötet.
Dessa punkter kommer att tas upp.
* Avelskommite
* Världsutställningen
* Arbetsutskottet
* Registreringskrav/Dispans
* Amstaffwebben
* Tränings arrangemang
* MH arrangemang

Jennie W från avelskommiten kommer vara närvarande.

§ 20 Stadgar

 *Stadgar mäste ses över av styrelsen samt kontakta Alf på SKK

§ 21  Utställningsbudget

* 2 st Domare klara, Zane Smith samt Cindy Vogels
* Styrelsen ser över kostnader  o dyl för specialen.

 § 22  Domarförfrågan

* Ansökningarna ses över.
Styrelsen tillstyrker.

§ 23 Övriga frågor

* Nya medlemar diskuteras, ett välkomms brev skall framställas och skickas till alla nya medlemmar.

tillbaka