Svenska amstaffklubbens styrelsemöte/telefonmöte den 29 november 2012

Närvarande: Anna Nåman, Camilla Olsson, Carina Rudebrand, Magdalena Lind, Maria Olivemark, Krister Gustén

Frånvarande: Magdalena Berwid, Olga Isaksson, Karin Berggren

1. Mötets öppnande: Ordförande öppnar mötet

2. Val av sekreterare: Ordinarie sekreterare deltar

3. Val av justeringsman: Carina väljs till justerare

4. Godkännande och fastställande av dagordning: Protokollet godkänns med ett tillägg under övriga frågor

5. Föregående protokoll: Föregående protokoll gås igenom, Krister har fått kontakt med ett företag som gör jackor med klubbtryck till ett bra styckpris vilket gör att klubben ej behöver köpa in ett lager utan kan beställa allteftersom, styrelsen ska få info om kostnad mm via mail. 300Kr tillkommer i engångskostnad för klubbtrycket.

6. Kassörens rapport: Dagssaldo på 42 543:-. Då är biljett till domaren från USA betald, total kostnad för biljetterna för båda domarna kommer att hamna på ca 10 000:-
Redaktören för tidningen ska få betalt per gång dvs 250:-/nr. Inför nästa år ska ersättningssystemet för webmaster och redaktör ses över.

7. Inkommen skrivelse: Det är SKKs avelskonferens 16-17 mars 2013 och det bestäms att en person ur avelskommittén ska anmäla sig till konferensen, datum för sista anmälan är 11 januari 2013, kostnad 1 200:- som klubben betalar.

8. Utställningskommitténs rapport: Som meddelar att allt är klart med domarna för 2013, biljetten är beställd för USA-domaren, det är klart med platsen och datum, annons finns klar på hemsidan.
Kommittén uttrycker önskemål om att få börja arbetet med domarna för 2014 i syfte att få ner biljettpriser etc, styrelsen godkänner önskemålet om detta och ser positivt på att kommittén försöker hålla nere klubbens kostnader.
Förslag om att utse en ansvarig för rapportering från utställning samt fotografering har lagts, kommittén får arbeta vidare med detta, önskemål om speciell podium för fotograferingen har uppkommit, och tas med till kommittén. Förslag om att bara ha en ring har inkommit, men då detta inte blir praktiskt genomförbart med tanke på tiden bedömningen kommer att ta i sådana fall behåller vi två ringar, bedömningen tar normalt sett ca 7-8 tim. Förslag om att ha back-up för viktiga poster har kommit, bla en resev-domare och reserv-fotograf, kommittén får arbeta vidare med detta.

9. Avelskommitténs rapport: Som meddelar att ansökningen om registreringskrav med officiell HD samt ED status har skickats in till Terrierklubben. Terrierklubben har tillstyrkt ansökan och den är nu vidarebefordrad till SKK:s avelskommité. Ansökan gäller med registreringsförbud för avkomma efter i Sverige boende föräldradjur som ej har officiell armbågsledsstatus och höftledstatus. I enlighet med SKKs grundregler ska giltigt resultat föreligga före parning.

10. Mentalkommittén: Ingen närvarande från mentalkommittén.

11. Årets show amstaff: Önskemål om att tävlingen Årets showamstaff ska ha samma bonuspoäng som arbetande amstaff har uppkommit och det bestäms att inför nästa år införs liknande bonussystem avseende poäng för hälsokontroller/MH/BPH för att likställa dessa tävlingar och för att visa att god hälsa även är viktigt för en hund som ställs ut.

12. Årsmöte 2013: Inför årsmötet 2013 får vi återigen låna JR Förvaltnings ABs lokaler, vilket klubben är tacksamma över. Tid och plats är klart, och mötet är utlyst på hemsidan samt kommer i tidningen. Förslag på mötesordföranden har kommit och dessa ska tillfrågas före mötet.
Styrelsemedlemmarna samt kommitté medlemmar ska uppmanas att inkomma med info som ska vara med i verksamhetsberättelsen så att denna hinner göras klar i tid.

13. Informationskommittén: För samarbetet med SveTeks medieinformatör Thorleif Wahlqvist behövs en ny kontaktperson utses, inget förslag finns i nuläget. Torleif hänvisas till kontakt med Camilla tills vidare och frågan bordlägges.

14. Hedersmedlem: Förslag på hedersmedlem har kommit, Fredrik Steen föreslås. Styrelsen arbetar vidare med detta så förslaget kan tas upp på årsmötet.

15. Övriga frågor: Önskemål om Facebookgrupp har kommit, Carina ska se över om det är genomförbart att ha en grupp där folk kan bli medlemmar och få information men som ej fungerar som forum då detta i sådana fall kräver att vi även moderatorer dygnet runt.

Susanne Petrussen, ansvarig till My Dogmontern önska få klubbsaker nedsänt så fort som möjligt så att hon har allt på plats i god tid, Carina ombesörjer detta.

Anna kollar upp med Magdalena Berwid angående sponsorsakerna som skänkts från Agardhs.

Fråga om skryt till tidningen; detta är begränsat till ett skrytinlägg/bild per person/kennel, vill någon ha in mera får denne sammanfatta skrytet eller köpa annonsutrymme. Detta för att ge så många medlemmar som möjligt chans att vara med i tidningen samt att tidningen inte enbart ska bestå av skrytsidor. Info om detta har tryckts i tidningen i ett tidigare nummer.

16. Nästa möte: Bestäms till januari 2013, datum meddelas via mail

17. Mötets avslut: Mötet avslutas.

tillbaka