Svenska amstaffklubbens styrelsemöte/telefonmöte 4 oktober 2012

Närvarande: Anna Nåman, Magdalena Lind, Camilla Olsson, Carina Rudebrand, Olga Isaksson, Krister Gustén

Frånvarande; Maria Olivemark, Magdalena Berwid, Karin Berggren

1. Mötets öppnande: Ordförande öppnar mötet

2. Val av sekreterare: Ordinarie sekreterare närvarande

3. Val av justerare: Olga Isaksson väljs till justerare jämte ordförande

4. Godkännande & fastställande av dagordning: Dagordningen fastställs utan ändringar

5. Föregående protokoll: Uppläses och läggs till handlingarna

6. Kassörens rapport: Rapporterar att dagens saldo är 46 874:- . Kostnader för tidningen är 18 000:-, portot 9000:- (föreningspost).
Budget till bygge av rasmonter till My Dog sätts till max 4 000:- . Klubbartiklar ska skickas ner till ansvarige för montern.

7. Inkomna skrivelser: Beslutas att avslå domaransökan för John-John Johnsson då han ej svarat på kompletterande frågor som ställts till honom, Terrierklubben har fått besked om detta.

8. Utställningskommitténs rapport: Rapporterar att det är klart med ringsekreterare samt plats för nästa år special, angående val av domare tas detta upp på ett separat möte ca två veckor från dags dato. Beslutas att kommittémedlem Helen Sjöholm får åka på utbildningen den 19 oktober för att stärka upp utställningskommitténs kompetens.

9. Avelskommitténs rapport: Ingen från avelskommittén närvarande.

10. Mentalkommitténs rapport: Rapporterar att på BPH:et den 16 september i Märsta deltog 5 st Amstaffar, Mh:et i Skövde hade 6 st deltagande Amstaffar. Ett planerat BPH har ställts in pga för få anmälda.

Önskemål har uppkommit från kommittén om att få hålla en föreläsning om skillnaden mellan BPH/MH för medlemmarna, vilket styrelsen ser positivt på och föreslår att detta planläggs till våren 2013 innan säsongen dras igång. Kommittén ska inför nästa år inkomma med budgetförslag för sin verksamhet.

Krister Gustén har utbildat sig till figurant för BPH. Denise Magnusson önskar reseersättning för att gå en utbildning och erbjuder sig att skriva om BPH till tidningen för klubbens räkning som motprestation. Styrelsen ska återkoppla till kommittén om att de har uppmanats att skriva om BPH till tidningen redan och att detta anses ingå i kommitténs normala åtagande, därför utgår ingen extra ersättning till kommittémedlemmen Denise för hennes kostnader kring utbildningen. Manusstopp för nästa nummer av Amstaff Nytt är 8 nov.

11. Övriga frågor: Två nya lokalombud har tillkommit, Jessica Ekman och Jenny Stein i Värmland, styrelsen hälsar dem välkomna.

De justerade ändringarna för valpköparmedlemsskap fungerar bra och alla uppfödare har betalat in för sina valpköpare inom tidsramen.

Krister får ansvara över föreläsningen i anatomi med Moa Persson i November.

Krister ger förslag på nya klubbjackor från ett företag som har bra priser och kan trycka upp allteftersom folk beställer vilket gör att vi inte behöver köpa in ett stort lager, han ska återkomma med mer info kring detta.

Förslag om att publicera listan för Årets Arbetande Amstaff fortlöpande under året har inkommit. Styrelsen överlåter till de ansvariga för listan att avgöra om så ska göras.

Listan för valphänvisning/hanhundslista ska rensas upp och endast resultat som registreras på SKK's Hunddata ska finnas med, för utländskregistrerade hundar ska istället detta markeras med lämplig text.

12. Nästa möte: Blir i slutet på november, datum meddelas per mail.

13. Mötet avslutas

tillbaka