Svenska amstaffklubbens styrelsemöte/telefonmöte den 2 augusti 2012

Närvarande: Anna Nåman, Krister Gusten, Magdalena Lind, Maria Olivemark, Carina Rudebrand, Olga Isaksson (anslöt till mötet kl 19.00)


Frånvarande; Magdalena Berwid,Camilla Olsson

1. Mötet förklaras öppnat

2. Val av sekreterare: Ordinarie sekreterare närvarande

3. Val av justeringsman: Krister Gusten väljs

4. Dagordning: Godkänns och fastställs

5. Föregående protokoll: Gås igenom

6. Kassörens rapport: Dagssaldo på kontot är 57 391:-. Alla fakturor har ej inkommit från specialen, bla saknas Täby kopia, kvitto på sålda kataloger har ej inkommit ännu men ca 30st såldes. Ekonomin för specialen är ej sammanställd helt men den har gått på plus i år. Antal medlemmar 440st.

7. Inkommen skrivelse: Stockholms hunddag närmar sig och klubben söker intresserade ansvariga på hemsidan (+ tidningen om det fungerar med tanke på pressläggning etc) för att om möjligt kunna vara där och representera klubben/rasen.

8. Utställningskommittén: Diskussion förs åter om officiell utställning 2014, och möjlighet att återkalla ansökan då det tydligen inte längre är möjligt att behålla specialklasserna i så fall. Krsiter ska undersöka saken närmare och ev återkalla vår ansökan om officiell utställning 2014. Olga har inför mötet meddelat Anna att ansökan ännu ej hanterats av terrierklubben varför möjlighet att återkalla ansökan bör finnas fortfarande.

Förslag att inför 2013 införskaffa rosetter i liten skala, tex Exc, VG samt HP och erbjuda till försäljning åt de som önskar ett minne av dagen. Ordförande framför att domarna har haft klagomål på att de ej blev hämtade på hotellet, Krister meddelar att skjutsen och domarna åkte om varandra pga ett missförstånd.

Styrelsen framför önskemål om att kommitten ska se över specialklasserna och dess utformning inför nästa år. Kommitten får i uppdrag att undersöka om det finns annat alternativ än BEAM, ex via SKK eller annat, då BEAMs service är en ganska stor kostnad för utställningen.

Förslag om fest i samband med specialen, diskussion om detta skjuts på framtiden. Förslag på plats 2013, Vilsta ihop med Köping som 2012. Kommitten får i uppdrag att se över anmälningsavgifterna inför 2013. Information om att alla som vill delta på utställningen ska vara medlemmar behöver vara tydligare inför nästa år. Ringsekretararna ska inför nästa år får särskilda anvisningar om kuperade hundar så att ej tillåtet kuperade hundar förhindras att delta.

9. Avelskommitten: Arbete pågår med det underlag som avelskommittén sammanställt för ansökan för registreringskrav. Ansökan gäller officiell HD samt ED status, detsamma som klubben ansökte om 2009. Kommittén påpekar att SKK tar upp ansökningar om registreringskrav etc den 30 april varje år och då kommer ev krav att gälla påföljande år. Det är därför viktigt att inkomma i tid med ansökan eftersom den ska via terrierklubben först.

12st hundar lämnade prov i samband med specialen till demodexforskningen, så fortfarande saknas det många prover för att studien ska bli klar. Kostanden för att skicka in de tagna proverna står klubben för (portokostnad).

10. Mentalkommittén: Ingen närvarande från mentalkommitten.

11. Valphänvisningen: Ses över igen, det gäller utlandsregistrerade föräldradjur. Klubben beslutar att under valphänvsningen ska endast resultat som Skk har godkänt (resultat publicerade på SKK's hunddatabas) finnas med. Är föräldradjuren registrerade utomlands publiceras därför inte eventuella hälso- eller utställningsresultat utan valpköparna hänvisas till att kontakta uppfödarna för mer information.

12. Uppfödarmöte/medlemsöte i november: Lokal ej klart, förslaget Vårby veterinärpraktik. Kostnad för detta ska kollas upp. Annons om mötet i tidningen samt på hemsidan. Bestäms att föreläsningen är gratis för medlemmarna, någon förtäring ska ordnas till försäljning.

13. Rasmonter Hundmässan 2012: Vi har ingen ansvarig för montern på Hundmässan i år. Försök att hitta intresserad görs via hemsidan samt tidningen.

14. Nästa möte: Tid och datum för nästa möte bestäms via mail, preliminärt om ca 4v.

15. Mötet avslutas

 

 

tillbaka