Svenska amstaffklubbens styrelsemöte/telefonmöte 14 juni 2012

Närvarande: Anna Nåman, Magdalena Lind, Magdalena Berwid, Camilla Olsson, Maria Olivemark,
Carina Rudebrand, Krister Gustén, Olga Isaksson

1; Mötets öppnande; ordförande förklarar mötet öppnat

2; Val av sekreterare; ordinarie sekreterare Magdalena Lind väljs

3; Val av justerare, Camilla Olsson väljs till justerare

4;Fastställande av dagordning; dagordningen fastställs

5; Inkommen skrivelse: Skrivelse om tävlingförbud för en amstaff har inkommit till styrelsen.

6: Kassörens rapport; Kassörens informerar att dagssaldot är 47491:- medlemsantalet är 479st.
Hotell samt flygresa för domare är betalt, 2 stycken tält inköpta.

7; Mentalkommitténs rapport; Nya medlemmar i kommittén är Therese Ringsgård samt Magdalena
Berwid, istället för Åsa Andersson och Magdalena Lind som har slutat. Mentalkommitten får i
uppdrag att se över möjligheten till ett BPH i klubbens regi i Stockholmområdet under året.

8; Avelskommittens rapport; Avelskommitten har nu fått ta del av Agria Breed profile för
rasen( endast SKK-registrerade amstaffar), som avser åren 1995-2006 och resultaten från den
stämmer väl överens med vår enkät som gjordes för ett par år sedan.

9; Utställningskommittens rapport; Arrangemangen kring utställningen flyter på, några rosetter var
fuktskadade och har reklamerats, nya skulle skickas istället. Fotografer för utställningen är klara.
Trimbord till valparna behövs, Utställningsmaterial,priser etc som finns hemma hos tidigare
sammankallande i kommitten behöver lämnas till kommitten snarast. Flerhundsrabatten ska
självklart gälla även för valpar, information om detta läggs på hemsidan och på facebook då det
blivit tryckfel i tidningen. Helene Sjöholm vill gå utbildning när tillfälle finns, styrelsen anser att
detta vore bra för kommitten.

10; Förberedelse för ansökan om officiell HD/AD status för registrering av valpar pågår.

11; Övrig fråga; Förslag om att bjuda in demodexprojektet till specialen, Anna tar kontakt med
Kerstin Bergwall och frågar om de vill närvara för provtagning.

12; Datum för nästa möte blir i början av augusti, förslag på tider mailas.

13; Mötets avslutande.

 

 

tillbaka