Protokoll Svenska Amstaffklubbens styrelsemöte/telefonmöte den 10/5 2012

Närvarande; Anna Nåman, Magdalena Lind,Carina Rudebrand, Magdalena Berwid, Karin Berggren

1; Mötets öppnande; ordförande Anna Nåman förklarar mötet öppnat

2; val av sekreterare; Ordinarie sekreterare Magdalena

3;val av justerare ; Carina väljs till justerare

4; Godkännande o fastställande av dagordningen; dagordning godkänns och faställs

5; Föregående protokoll;

6; kassörens rapport;Kassören informerar att det finns 43710:- på kontot och att deklarationen är klar.

7; inkomna skrivelser; inga inkomna skrivelser

8; Mentalkommittens rapport; Denise ansvarar för MH i Skövde den 14 juli, annons kommer i tidningen, beslutas att avvakta med att arrangera ett BPH till hösten så utbildningen av figuranter är klar och klubbarna har kommit igång med sin verksamhet. Föreslås att ett BPH ordnas i Stockholmsområdet för att utkröna intresse för detta.

9;Avelskommittens rapport: Maria skriver ihop en rapport om BPH från konferensen hon deltog i, ska tryckas i tidningen.

10;Utställningskommittens rapport: ingen närvarande från utställningskommitten, beslutas att kalla till ett möte med kommitten, ordförande,sekreterare samt kassör för lägesrapport då utställningen närmar sig. Ska undersökas om det är möjligt att använda sig av SKKs betalservice istället för BEAM. Ersättare för kommittemedlemmar som av olika anledningar ej kan deltaga vid specialen föreslås, den i utställningskommitten som ej är närvarande på specialen bör utse en ställföreträdare. Checklista inför utställningen- finns det?

11; Valpköparmedlemsskap; En tidsbegränsning för när betalning av valpköparmedlemsskap senast ska ske om det rabatterade priset (100:-) ska gälla införs. Beslutas att senast 3 månader efter leverans av valp/hund ska detta vara inbetalt, om det görs efter den tiden är det ordinarie pris (250:-)som gäller.

12;Övriga Frågor; Önskemål om medlemsmöte i södra sverige har kommit från medlem, styrelsen ser över möjligheten att ordna medlemsmöte i Södra/norra sverige inför nästa år.

Magdalena Berwid berättar att det finns en intresserad sponsor till specialen och blir hänvisad till att kontakta sponsoransvarige Helen Sjöholm.

13; nästa möte; nästa möte i början på juni.

14; mötets avslutande

 

 

tillbaka