Svenska amstaffklubbens styrelsemöte/telefonmöte den 11 januari 2012

Närvarande: Anna Nåman, Magdalena Lind, Carina Rudebrand, Karin Berggren, Maria Olivemark

1, Mötets öppnande; ordförande förklarar mötet öppnat

2, Val av sekreterare; ordinarie sekreterare deltar

3, Val av justerare; till justeringsman väljs Carina Rudebrand

4, Godkännande och fastställande av dagordning; Dagordningen godkänns utan ändring

5, Föregående protokoll;

Caroline Ljung i MH-kommitten fick förhinder och kunde ej närvara på informationsdagen om BPH men har utsetts till kontaktperson gentemot svenska brukshundklubben avseende BPH.

Avelskommitten meddelar att Hanhundslistan är nu klar för medlemmarna att använda sig av.

6, Kassörens rapport;

Saldo på kontot är dd 25 178:-

Ett fåtal almanackor finns kvar och det bestäms att sänka priset på almanackorna. Denise har fått i uppdrag att fota alla saker i shopen samt skicka bilderna till Webmastern så att hemsidan kan uppdateras med saker som finns i shopen, nuvarande shop ska göras om och återgå till att bara omfatta saker med klubblogotypen, därför ska alla resterande saker i shopen reas ut. Föreslås även att kassören tar över shopen då det blir enklare att administrera försäljningen.

7, Inkomna skrivelser;

Förfrågan från domare Gunilla Skallman om att utöka rasregister till att omfatta american staffordshire terrier, beslutas att bifalla önskan.

8, MH-kommitten; Byter namn till Mentalitetskommitten.

9, Avelskommitten;

Utvärdering av RAS är nästan klar, avelskommitten föreslår att uppfödare ska bjudas in för att diskutera revideringen av RAS 2011 för att försöka öka intresset hos uppfödarna att följa RAS rekommendationer.

10, Utställningskommittens rapport; ingen närvarande i utställningskommitten

Krister Gusten har tackat ja till att ingå i utställningskommitten och klubben är glada över att kommitten får förstärkning av en som har utbildning i att anordna utställning nu när tidigare kommittemedlemmen Petra Wallenberg slutar.

Anna Nåman meddelar att hon har beställt sponsorrosetterna till specialen 2012

11, Övriga frågor;

Önskemål finns om att Mentalitetskommitten skriver ner en sammanfattning till tidningen om BPH och hur amstaff har agerat i de olika momenten, kommitten ska ta upp det på ett möte och återkomma i frågan.

Susanne på kennel Firewoods har tagit på sig att ansvara kring svenska amstaffklubbens monterdeltagande vid utställningen MyDog och klubben är tacksamma över erbjudandet.

12, Nästa möte;

Nästa möte blir årsmötet den 11 februari 2012 och vi får låna JRFs lokaler för detta, klubben tackar för erbjudandet.

13, Mötets avslutande; ordförande förklarar mötet avslutat

 

 

tillbaka