Protokoll Svenska amstaffklubbens telefonmöte/styrelsemöte den 8/11 2011

Närvarande: Anna Nåman, CarinaRudebrandt, Olga Isaksson, Magdalena Lind, Petra Wallenberg, Maria Olivemark, Karin Berggren

1, Mötets öppnande -Ordförande öppnar mötet

2, Val av sekreterare-ordinarie sekreterare deltar

3, Val av justerare -Olga Isaksson väljs

4, Godkännande och fastställande av dagordningen -Dagordningen godkänns utan ändringar

5, Föregående protokoll-tas upp under punkt 10

6, Kassörens rapport

Vi har 25 798 :- på kontot dd

7, Inkomna skrivelser

Caroline Ljung representerar sv amstaffklubbens MH-kommitté på BPH informationsdagen i Svenska brukshundsklubbens regi.

Olga Isaksson ska utbildas till utställningsansvarig.

8, MH-kommittens rapport -ingen ny information

9, Avelskommittens rapport

Rapporterar att hanhundslistan ej är klar.

10, Utställningskommittens rapport

•  Domare till specialen 2012

•  Ansöka om officiell utställning 2014

-Beslutas att ansöka om officiell utställning 2014, Olga Isaksson ansvarar för att ansöka om det. Olga Isaksson initierar samarbete med Staffordshirebullterrierklubben för att om möjligt kunna ha utställning ihop 2014. Detta skulle innebära många fördelar för klubben, bla delade kostnader, möjlighet att anordna lydnadsträvling ihop med Staffordshirebullterrierklubben för att nämna några.

•  Beslutas att inbjuda Margolzata Jurek att döma amstaffspecialen 2012 och Veronika Jurek att vid stort antal hundar döma tex valpar,juniorer på samma utställning. Olga Isaksson ansvarar för att göra inbjudan och vara ansvarig vid domarkontakterna samt bjuda ringsekreterarna till utställningen.

•  Plats för specialen år 2012 blir Köping och detta sker i samband med den officella utställningen anordnad av SKK som hålls 21/22 juli då amstaffspecialen läggs på den av dagarna som gr3 inte döms på, så att utställarna om de vill kan ställa ut sin hund två dagar i rad.

11, Övriga frågor

Som steg två i ledet att utbilda våra uppfödare(steg ett var föreläsningen om ursprung/egenskaper/mentalitet som hölls på Strömsholm i oktober 2011) föreslås att hålla en exteriör utbildning om rasen, tid för detta föreslås vara vårmånad 2012, innan utställningssäsongen börjar. Ett förslag är att bjuda in en föreläsare men erfarenhet att utbilda domare i rasens exteriör. Magdalena Lind ansvarar för att se över detta och tillsätta en grupp som får arbeta med arrangemanget kring uppfödarutbildningen.

Demodexforskningen pågår fortfarande och de ska läggas ut ny information på hemsidan om att hundar fortfarande behövs samt att provet är gratis.

12, Nästa möte

Blir i mitten av januari 2012, förslag om tid kommer via mailen, Magdalena Lind ansvarar för detta.

13, Mötets avslutande

 

tillbaka