Svenska amstaffklubbens styrelsemöte den 23 oktober Strömsholm

Närvarande: Anna Nåman,Magdalena Lind,Karin Berggren,Maria Olivemark,Carina Rudebrand,Linda Hallberg

1, Mötets öppnande

2, Val av sekreterare- ord. sekreterare närvarande

3, Val av justerare- Karin Berggren jämte ordförande väljs till justeringsman

4, Godkännande och fastställande av dagordningen-Godkänns

5, Föregående protokoll – Då klubbens idé om stående annons på blocket inte går att ordna beslutas istället att ändra informationen på klubbens hemsida för att ge tydligare information om hur man skiljer en renrasig amstaff från en blandrashund. Priser i form av mat 15kg från vår sponsor Husse har ännu ej delats ut till vinnarna av årets show respektive arbetande amstaff- Petra som är ansvarig för kontakterna med Husse åläggs att inom en månad, dvs 23 november, ha åtgärdat detta och sett till att de fått sina fodersäckar.

6, Kassörens rapport – Kassören rapporterar att specialen har gått back med 14,990:-

En del av kostnaderna är till BEAM (ca 5000 kr). Nina ska kontakta SKKs tävlingsavsdelning för att se över möjligheten att sköta anmälningarna själva nästa år för att minska utgifterna för utställningen. Kostnaden för domarnas biljetter var onödigt höga, utställningskommitten ska informeras om vikten av framförhållning och att planera i förväg för att kunna få bättre priser på resor nästa år.

Postgirots saldo: 38 000:-

Nina ska se över möjligheten att kunna driva in skulder som förfallit.

Annonsörer som har betalat för tidningsannons men som inte fått detta ska kompenseras med ny annons i två nummer.

Tidning nr 3 som tryckts upp i några extra exemplar ska skänkas till montern och delas ut gratis där som reklam för klubben, istället ska extra exemplar av nr 4 tryckas upp och gå till välkomstutskick.

7, Inkomna skrivelser- Lena Ståhlhandske har lämnat en förfrågan om att utöka sitt rasregister till att även omfatta american staffordshire terrier, styrelsen tillstyrker detta.

Monter på My Dog. Finns ingen som anmält att de vill ansvara för monter där, om ingen gör det kommer vi inte att ansöka om att få ha monter där i år.

8, MH-kommittens rapport. Inget nytt från kommittén.

9, Avelskommittens rapport- RAS är godkänd med tillägg från terrierklubben. Terrierklubben vill att vi tillägger hur rasklubben arbetar mot ett förbud. Amstaffklubben arbetar mot rasförbud genom att ha möten för medlemmar/uppfödare där vi försöker öka deras kunskaper om rasen amstaff, mötet och föreläsningen på Strömsholm 23 oktober 2011 med etologen Irene Westerholm är en del i denna utbildning.

Klubben försöker även uppmuntra uppfödare/medlemmar till att träffas i mindre grupper och ha temadiskussioner för att lära av varandras erfarenheter, de lokala uppfödarmötena är ett led i detta. Välkomstbrev ska skickas ut till nya uppfödare för att försöka uppmuntra dem till att ansluta sig till klubben. Amstaffklubbens deltagande i BPH är ännu en del av detta. Klubbens informationskommitte arbetar nu aktivt för att förebygga rasförbud.

10, Utställningskommittens rapport. Ingen i utställningskommitten är närvarande. Ansökan om officiell status på 2014 års utställning bordlägges därför. Olga ska gå en utbildning i att arrangera utställning. Eventuellt kan det därför bli lämpligt att Olga blir sammankallande för utställningskommitten. Beslutas att ha ett telefonmöte snarast för att välja domare inför nästa år..

Sponsorrosetter – Anna ska kontakta Petra som har beställt dem och skulle ha tagit med ett prov till mötet för att be henne posta en provrosett till Anna för översyn. Om rosetterna ej är beställda ska Anna ålägga Olga att beställa rosetter till specialen.

11, Hanhundslista- Beslutas att hanhundslista ska finnas på hemsidan i ett led att öka avelsbredden och underlätta planeringen av parningar för uppfödarna/medlemmarna. Samma hälsokrav för hanhundslista som för valphänvisning, officiell HD/ED på svenskregistrerade hanar samt ataxitest och minst 2:a pris/Good på officiell utställning. Man måste ej vara kennelnamnsinnehavare för att ha sin hanhund med på listan utan även vanliga medlemmar kan erbjuda sin hund till avel där. Tjänsten ska vara gratis. Avelskommitten ska se över en prototyp på detta.

12, Övriga frågor -Madde ska lämna förslag på lämpliga tider för årsmötet 2012. Anna se över möjligheterna att låna lokal i Stockholmsområdet inför årsmötet.

Dan Axelsson är ny redaktör för tidningen from nr 4 2011. Bestäms att för att ha valpannons/hanhundsannons ska samma krav gälla i tidningen som för hemsidan så att dessa två medier inte motverkar varandra.

14, Nästa möte blir ett telefonmöte, Madde återkommer med förslag på tillfällen.

15, Mötets avslutande

 

tillbaka