Svenska amstaffklubben telefonmöte den 23/8 2011

Närvarande: Karin Berggren, Maria Olivemark, Anna Nåman, Magdalena Lind, Carina Rudebrand

1, Mötets öppnande; Ordförande förklarar mötet öppnat

2, Val av sekreterare; ordinarie sekreterare deltar

3, Val av justerare; Karin Berggren jämte ordförande

4, Godkännande och fastställande av dagordning; Anna lägger till en punkt under 13, övriga frågor, därefter godtas dagordningen

5, Föregående protokoll, Petra skulle redovisa annonsen till blocket-bordlägges då Petra ej är närvarande.

Lokala uppfödarmöten-utkast med information är klart och mail ska skickas till intresserade uppfödare i klubben därefter kan de påbörjas.

Jenny Stein har tillfrågats om hon vill ingå i avelskommitten men hon har tackat nej.

6, Kassörens rapport. Kassören informerar att ej alla fakturaor har inkommit, tex saknas Vilstas faktura och hon återkommer med fullständig rapport när alla fakturor inkommit samt redovisning från BEAM kommit. Dagssaldo 37 085:-

7,Inkomna skrivelser; Paula Sunebring har ansökt om att få döma amstaff, rasklubben uppmanar henne att fördjupa sina kunskaper mer först och tillstyrker icke detta i nuläget. Patrik Cederlöf ansöker om att få bli examinationsdomare för amstaff, vilket styrelsen tillstyrker.

8, MH-kommittens rapport; informerar om att två tider har tilldelats på S ödertälje brukshundklubb den 13 maj 2012 samt 27 oktober 2012. Denise ska försöka ordna tid på Skövde. Olga ska försöka ordna en tid uppåt i landet. Möte ska hållas i kommitten då ska övriga medlemmar informeras om att Caroline Ljung önskar ingå.

9, Avelskommittens rapport: De skickar kontinuerligt material till tidningen. En egen knapp på hemsidan ska ordnas för att det ska bli enklare att hitta. Karin har kontakt med terrierklubben angående RAS.

10, Utställningskommittens rapport, Inget har inkommit till styrelsen av det begärda. Ingen representant från kommittens finns närvarande-bordlägges

Dock har deltagande från utställningen uttryckt sig nöjda med årets show och domarval, ringsekreterarna har fått beröm och har erbjudit sig jobba igen nästa år.

Styrelsen ålägger kommitten att se över möjligheterna att utbildas via SKK i hur utställning ska arrangeras. I nuläget har kommitten en deltagare som har någon utbildning, Olga Isaksson som är ringsekreterare. Det är till fördel att fler medlemmar i kommitten får utbildning för att inte för stor börda ska läggas på en person.

Kommitten åläggs att ha ett möte där de ska gå igenom vad som fungerat och inte, samt göra en ”lathund”/manual inför kommande år för att underlätta arbetet med utställningen före/under och efter. Det är viktigt att arbetsordningen tydligt framgår i manualen och att huvudansvaret för arbetet med utställningen ligger på kommitten.

Helen Sjöholm har erbjudit sig att ingå i kommitten, ingen har något att invända mot detta om utställningskommitten också vill det.

11, Uppfödarmötet; Annons ska komma i tidningen. Då den kommer i början av september hinner folk anmäla sig i god tid. Annons ska även ske på hemsidan. Irene kommer att behöva ca 2 timmar och resterande tid ska användas till att arbeta dels i mindre grupper ”studiecirklar” och dels hela gruppen. Ämnet är amstaffens beteende och Irene bidrar framförallt med den etologiska delen samt som igångsättare av diskussionen efteråt.

12, Tidningen; Petra har meddelat att hon vill avgå som redaktör, annons efter ersättare ska omgående upp på hemsidan samt ut i nästa nummer. Camilla Olsson vill hjälpa till med material till tidningen tex uppfödarintervjuerna. Det kan vara aktuellt att utbilda efterträdare.

13, Övriga frågor; Anna tar upp frågan om Årets showamstaff efter mail från en medlem som uttryckt synpunkter om hur poängen räknas. Översyn görs efter jämförelse med andra rasklubbars liknande tävlingar och viss justering görs. Då Linda ej deltar informeras hon i efterhand via mail.

Vinnarna till showamstaff samt arbetande amstaff har uttryckt att det inte har fått sina priser från Husse ännu (15kg hundmat). Då Petra ej deltar informeras hon via mail att omgående se till att de får sina säckar.

14, Nästa möte; beslutas att vi träffas för att ha ett kortare möte före uppfödarmötet/medlemsmötet den 23 oktober 2011.

15, Mötet avslutas

 

tillbaka