Svenska amstaffklubben styrelsemöte/telefonmöte 6 juni 2011

Närvarande: Anna Nåman, Maria Olivemark, Carina Rudebrand, Linda Hallberg, Karin Berggren, Olga Isaksson,Petra Wallenberg, Magdalena Lind

1. Mötets öppnande -Ordförande förklarar mötet öppnat.

2. Val av sekreterare – ordinarie sekreterare deltar

3. Val av justerare -Som justerare väljs Olga Isaksson samt ordförande

4. Godkännande & fastställande av dagordning - föreslagen dagordning godtas utan ändring

5. Föregående protokoll – Svenska amstaffklubben tillstyrker Torbjörn Skaar förfrågan om att få utöka sitt rasregister till att även omfatta amstaff efter att han har kompletterat sin förfrågan med svar om erfarenhet av rasen och hälsar Torbjörn välkommen.

Karin Drotz på SKK sökt tikägaren med hudproblem vars ägare vill ha ett intyg skrivet för att inhämta mer information kring tiken men ej hon har ej inkommit med det begärda varför vi ej kan gå vidare i ärendet.

Avelskommittén behöver utökas och Jenny Stein har tillfrågats om hon vill ingå i kommittén, Jenny har önskat lite betänketid och beslutas att svar ska lämnas senast sista juni annars får någon annan tillfrågas då förstärkningen ej kan vänta.

Annonsen till blocket är ännu ej klar, beslutas att Petra som ska ordna detta ska ha gjort den klar och ha den publicerad före nästa styrelsemöte.

Uppfödarmötet som var planerat till den 8 maj blev inställt då lokal saknades.

Olga har kontaktat studiefrämjandet i Boden men blivit hänvisad till Stockholm och har fått positivt svar angående cirkelledarutbildning via studiefrämjandet.

6. Kassörens rapport -Det finns 65 767,92:- på amstaffklubbens konto.

Ytterligare en sponsor avseende rosetterna har tillkommit, Jenny Tengelin.

Inför amstaffklubbens MH på Skövde BK har 6 av deltagarna till MHt hittills betalat in avgiften.

7. Inkomna skrivelser – inga skrivelser har inkommit

8. MH-kommitténs rapport - klubbens MH på Skövde BK är nu fullt, beslutas att amstaffklubben ska ansöka om att få två tider på södertälje BK nästa år, ett på hösten samt ett på våren vardera en dag. Svar från Boden angående MH har ännu ej erhållits, de inkommer med svar efter sitt nästa RUS-möte, datum för detta finns ej i dagsläget. Beslutas även att söka om MH i Skövde även nästa år för att ge fler medlemmar chans att komma med.

9. Avelskommitténs rapport -Hemsidan ska göras om så att RAS blir enklare att hitta, en presentation av kommittén ska göras. Petra önskar att kommittén inlämnar material till tidningen inför varje nummer.

10. Utställningskommitténs rapport -Petra meddelar att domaren ska boka biljetterna till flyget och klubben ska ersätta honom för kostnaden, då domarvärden har hört av sig till sekreteraren och undrat kring arrangemangen för domaren samt värden inför utställningen beslutas att Petra tar kontakt med domarvärden samt kontrollerar med domaren att allt är klart inför utställningen kring resor och boende för både domare och värd därefter lämnar Petra besked till ordförande Anna inom en vecka.

Kommittén saknar listor över ringsekreterare, dessa fanns hos tidigare utställningskommitté medlemmen Viktoria Ramström, Magdalena åtar sig att försöka kontakta Viktoria för att be om listorna samt namn på dem som arbetade på förra årets special.

Beslutas att göra om kritiklapparna inför årets special och införa enkelt kryss system för beteende/uppförande som domaren kan bocka för, liknande de som används på Finska amstaffspecialen därmed utökas möjligheten att föra statistik över amstaffens uppförande i utställningssammanhang något som kan gynna rasen på sikt.

Petra meddelar även att det fortfarande fattas sponsorer till fem rosetter (kostnad 500:-/3år), Anna Nåman erbjuder sig att sponsra en av dem de övriga fyra försöker vi hjälpas åt med att ordna sponsorer till.

11. Kommande möte /uppfödarmöte 23 oktober -Irene Westerholm inbjuds som föreläsare till nästa uppfödarmöte. Hon kommer att föreläsa om amstaffens beteende, därefter kommer en ”workshop” att hållas då vi tillsammans ska arbeta med olika frågeställningar i smågrupper. Mötet beräknas bli en heldag med bindande föranmälan till en kostnad om 150:-/person.

12. Lokal – Karin har ordnat så att amstaffklubben kostnadsfritt får använda sig av djursjukhuset Strömsholms lokal för föreläsningar/möten. Den lokalen behöver förbokas då den annars kan vara upptagen och vi tackar för detta erbjudande.

13. Övriga frågor -Vår gamla sponsor JRF har dragit sig ur sponsorskapet och vi söker nu nya sponsorer. Därmed saknas i dagsläget även tält till sekretariatet, Petra ska höra med HUSSE om ytterligare tält kan erhållas av dem.

14. Lokala uppfödarmöten – Anna, Magdalena och Maria ska arbeta på att ta fram en mall för hur upplägget kring de lokala uppfödarmötena kan se ut som stöd åt de som anmält intresse för att vara sammankallande. Första utkast beräknas vara klart om två veckor.

15. Nästa möte – nästa möte blir i augusti, förslag på tider skickas ut via mail.

16.  Mötets avslutande

 

tillbaka