Svenska Amstaffklubben Styrelsemöte/telefonmöte 28 april 2011

Närvarande: Anna Nåman, Maria Olivemark, Carina Rudebrand, Linda Hallberg, Karin Berggren, Olga Isaksson

1. Mötets öppnande.

2. Karin Berggren valdes till sekreterare för mötet.

3. Vice ordförande Maria Olivemark jämte ordförande Anna Nåman valdes till justerare.

4. Dagordningen godkändes och fastställdes.

5. Föregående protokoll: Angående punkt 19 har styrelsen ej fått svar från Sara Hjulström än vad gäller förfrågan att anordna klubbmästerskap 2012.
Gällande punkt 20 har Linda Hallberg fått in intresseanmälningar för lokalombud, men ingen har helt tackat ja än.

6. Kassören rapporterar 60 781,42:- på kontot, vilket ser bra ut. Webhotellet är betalat.

7. Inkomna skrivelser. Domare Torbjörn Skaar har inkommit med en förfrågan om att utöka rasregistret. Styrelsen ställer sig positiv, men ber honom inkomma med ytterligare information om tidigare erfarenheter inom rasen.

SKK har, genom Nina Karlsdotter, inkommit med en förfrågan om rasklubben önskar fortsätta projektet BPH som en av tre utvalda raser. Styrelsen har tackat ja.

En förfrågan har även inkommit från en tikägare om rasklubben kan skriva ett intyg på att tiken, som har ED 3 och hudproblem, inte bör gå i avel. Karin Berggren kontaktar Karin Drotz på SKK och hör om rasklubben kan skriva ett sådant intyg.

8. MH-kommitténs rapport. MH i Örebro var fullbokat. Olga Isaksson har haft kontakt med Boden. Styrelsen beslutar att om intresse finns från 8-10 hundar kan ett en-dags MH anordnas norröver.

9. Avelskommitténs rapport . RAS-revidering och utvärdering skickades in till SvTeK i januari i år. Vi har dock inte fått någon återkoppling från SvTeK än. Maria Olivemark har deltagit i SKK´s avelskonferens i mars där bland annat BPH och HD-index diskuterades. Karin Berggren har deltagit i SKK´s temautbildning för avelsråd i april där rasklubbarnas arbete med RAS diskuterades.

Avelskommittén ska lägga ut en kort presentation av vad kommittén jobbar med på hemsidan. Hemsidans utséende skall även ses över. Avelskommittén undersöker även möjligheten att utöka kommittén med fler personer.

Styrelsen undersöker möjligheten att anordna uppfödarträffar på flera ställen i landet. Anna Nåman kontrollerar hur dessa träffar skulle kunna anordnas på bästa sätt.

10. Utställningskommitténs rapport. Det mesta inför specialen är klart. Förberedelser för domarna pågår. Ringlådor kommer sättas ihop så allt finns klart för kommande år. Pokalhuset sponsrar klubben med 30% på alla rosetter från och med i år. Souvenirpokaler kan införskaffas.
Petra Wallenberg försöker hitta ringsekreterare och Olga Isaksson kontaktar ringsekreterarföreningen.
Olga Isaksson undersöker möjligheten att få bidrag från Studiefrämjandet för kulturarrangemang (specialen).
Utställningskommittén kontrollerar med utställningsplatsen om det är tillåtet med försäljning på platsen.
Sen anmälan (28-11 juli) till specialen kostar 50:- extra.
Hedersgäst har diskuterats, men bordlägges till nästa styrelsemöte.

11. Ordförande Anna Nåman och Vice ordförande Maria Olivemark har deltagit på Terrierfullmäktige.

12. Shopansvarig. Denise har inkommit med en redovisning som kommer publiceras i kommande nummer av amstaffnytt.
Från och med i år ska alla produkter bokföras nogsamt. Rapport från shopen skall redovisas i Amstaffnytt –vilka varor som finns i shopen och till vilket inköpsvärde.
Inköp till shopen görs hädanefter efter förfrågan till styrelsen. Betalning sätts in direkt på klubbens konto, varefter varorna skickas till vederbörnade.
Anna Nåman kontaktar shopansvarig Denise och frågar om hon vill fortsätta vara ansvarig.
Shopen bör ha egen e-mail som shopansvarig och kassören har tillgång till. Fraktavgift och leveranstid bör förtydligas på hemsidan.

13. Blocketannons. Annonsen är ej betalad då den måste betalas per telefon. Petra Wallenberg betalar och får ersättning från kassören.

14. Raskompendium informationskommittén. Viktoria T skriver en artikel om arbetande och tävlande amstaffar till Brukshunden.
Informationskommittén jobbar på ett informationshäfte om rasen. Informationshäftet bör finnas i pdf-format på hemsidan. Det kan även tryckas ut och finnas i montrarna. Petra Wallenberg kontrollerar tryckkostnad med Täbykopia. Styrelsen kan även höra med Studiefrämjandet om de kan bidraga med tryckkostnad.

15. Uppfödarmöte 8 maj. Föreläsning med Anna Holmgren. Uppfödarmötet börjar kl 14.00. Informationskommittén berättar kort om vad de jobbar med. Öppen diskussion om BPH.

16. Uppfödarmöte till hösten. Tema för höstens uppfödarmöten blir mentalitet och betéende. Irene Westerholm, etolog, inbjuds som föreläsare. Anna Nåman kontaktar Irene Westerholm och hör vilka datum hon kan i september eller oktober.

17. Valphänvisning. Valphänvisningen behöver uppdateras i och med nytt bedömningssystem på utställning. Hälsan bör prioriteras. Styrelsen beslutar att kravet på utställningsmerit ändras till Good/2:a pris i kvalitét från och med 16 Maj i år.

18. Övriga frågor. Lotta Nygård har inkommit med en förfrågan om att få använda texten på hemsidan. Styrelsen accepterar detta om hon anger var hon fått informationen från.
Ett nytt lokalombud, Kira Andie, i Skåne hälsas välkommen!
Pokalen har ej kommit än. Namnskylt på vandringspokal ej klart än.
Olga Isaksson kontaktar Studiefrämjandet centralt. Lokalombud kan gå ledarutbildning via Studiefrämjandet.
Linda Hallberg kontrollerar om det går att ordna lokalombudsträffar.

19. Nästa möte blir sista veckan i maj. Anna Nåman återkommer med datum.

20. Mötets avslutande.

 

tillbaka