Styrelsemöte Svenska Amstaffklubben 20 februari 2011 Arninge, Täby


Närvarande: Anna Nåman, Magdalena Lind, Linda Hallberg, Petra Wallenberg, Carina
Rudebrand, Karin Berggren, Maria Olivemark


1. Mötets öppnande

2. Magdalena Lind valdes till sekreterare för mötet

3. Karin Berggren jämte ordförande valdes till justeringsmän

4. Styrelsens konstituerande

Ordförande: Anna Nåman
Vice Ordförande: Maria Olivemark
Sekreterare: Magdalena Lind
Kassör: Carina Rudebrand
Ledamot: Petra Wallenberg
Ledamot: Linda Hallberg
Suppleant 1: Karin Berggren
Suppleant 2: Olga Isaksson

Styrelsen beslutade att även suppleanter ska ha rösträtt vid styrelsebeslut.

5. Firmateckning
Beslöts att som firmatecknare ska Ordförande samt Kassör vara båda tillsammans som
extra trygghet, firmateckningen ska återtas från avgående ordförande Viktoria
Ramström

6. Handkassa
Ordförande övertar handkassan från avgående ordförande. Carina bokför underlaget.

7. Medlemsansvarig
Petra Wallenberg utses till medlemsansvarig hon kontrollerar listan minst två gånger
per år.

8. Uppfödarlista
Petra Wallenberg kontrollerar listan två gånger per år och eventuella ändringar görs
efter detta på hemsidan av Anna Nåman som är webmaster.

9. Terrierfullmäktige
Beslutas att Ordförande och vice ordförande ska närvara där, Anna Nåman anmäler
båda.

10. E-mail
Petra Wallenberg ser över respektive styrelsemedlems e-mail och ordnar klubb e-mail
till alla.

11. Utställningskommittén
Består numera av Petra Wallenberg, Jenny Tengelin samt Olga Isaksson , Viktoria
Ramström bistår med råd och stöd inför 2011.

12. Informationskommittén och Montern
Jenny Wickman har hoppat av informationskommittén. Ny kommitté ska bildas
bestående av Linda Hallberg samt förfrågan ska ske till Leif Persson om han vill
fortsätta vara kvar och Viktoria Turunen om hon är intresserad av att vara med . Linda
åtar sig att kontakta berörda.
Informationskommittén ska även verka för att representera amstaffen vid olika
arrangemang som hundens dag och liknande.
Monteransvar ska ligga på informationskommitté´en att ansvara för att delegera till
frivilliga att hjälpa till med montern på Mydog och Stora Stockholm. Beslutas att två
montrar behövs eftersom att det är svårt att frakta montrar mellan de två
utställningarna.

13. Shopen
Telefonsamtal med Denise Magnusson som är ansvarig för shopen, hon meddelar att
hon har 400kr i kassan. Har ej redovisat varor och inköp.
Denise får i uppdrag att inventera shopen senast den 15mars ska det redovisas för
ordförande, det ska klart och tydligt framgå vilka varor som finns och till vilket värde,
utlägg och försäljning.

14. Hemsidan
Beslöts att förlänga tiden för valpannonser på hemsidan med anledning av att många
uppfödare inte har sina valpar sålda vid åtta veckor, tiden förlängs till 16v för
valpannonser.
På grund av detta ändras även annonseringen för omplaceringar (nuvarande äldre
valpar och vuxna hundar) att gälla från 16v ålder, denna annonsering kan tidigast ske
när hunden blivit 16v och fortfarande är osåld/lämnats tillbaka till uppfödaren, före
dess hänvisas uppfödarna till vanlig valpannonsering på hemsidan. Reglerna börjar
gälla från den 1 april 2011, och gäller alltså inte retroaktivt vilket kan innebära att det
till en början finns enstaka valpar som är yngre än 16v.

15. Annonssidor på webben
Petra har kontakt med Blocket.se då amstaffklubben har nått en överenskommelse
om att få ha en stående annons på blocket med information om renrasig amstaff samt
hänvisning till hemsidan och annonserna där. Övriga annonssidor på webben har också
gått med på en överenskommelse med amstaffklubben som syftar till att hjälpa folk att
reda ut skillnaden mellan blandraserna och de renrasiga amstaffarna som annonseras
ut på webben.

16. Tidningen
Petra ska lägga ut information om de ändrade reglerna på hänvisningssidan i
tidningen.

17. Uppfödarmöte
Föreslås att bjuda in Anna Holmgren, hundfysioteurapeut til nästa uppfödarmöte.
Maria Olivemark tar kontakt med henne, förslag på datum för mötet är 17 april eller
7/8 maj . Maria återkommer med svar senast den 15 mars.

18. Avelskonferens
Maria Olivemark och Karin Berggren är anmälda till nästa avelskonferens som är den
5-6mars. Då Karin fått förhinder bestäms att Anna Nåman ska försöka närvara istället.

19. KM i lydnad
Beslutas att det inte finns utrymme för att arrangera ett KM i lydnad detta år, ska det
gå runt ekonomiskt behövs ett stort antal deltagande hundar ca 30 st enligt bifogad
förslag från Sara Hjulström.
Beslutas att Anna kontaktar Sara Hjulström erbjuder henne att bli lokalombud, som
lokalombud har hon möjlighet att undersöka hur stort intresse som det finns för ett
KM i lydnad och i vilka klasser. I rollen som lokalombud har Sara Hjulström
möjlighet att samla folk för träningsträffar och annat som förberedelse inför att
arrangera ett KM.
Sara Hjulström ska erbjudas att ordna en kommitté som ska arbeta med att försöka
arrangera ett KM inför 2012. Arrangemanget behöver kunna bära sig själv ekonomiskt
och det läggs på den blivande kommittén att ta reda på hur detta kan göras.
Lokalombudsansvarig får i uppdrag att ta reda på vilka regler som gäller för
anordnande av lydnadstävling så att inte amstaffklubben bryter mot
konkurrensreglerna inom SKK om de genomför ett KM.

20. Lokalombud
Linda Hallberg ansvarar för att att inkomma med material till en uppdatering av
hemsidan gällande Lokalombuden.

21. Nästa styrelsemöte sker i samband med uppfödarmötet, datum ej fastställt ännu
utan avvaktar i väntan på besked från tilltänkte föreläsaren.

22. Anna Nåman kontaktar Viktoria Ramström och frågar om vi får använda lokalen i
Arninge, besked ges senast den 15mars.

 

tillbaka