Svenska Amstaffklubben Telefonmöte 2 December 2010

Närvarande: Viktoria Ramström, Anna Nåman, Carina Rudebrand, Petra Wallenberg, Linda Hallberg, Karin Berggren

Frånvarande: Magdalena Lind

1. Mötets öppnande

2. Val av sekreterare

Anna Nåman valdes till sekreterare för mötet.

3. Val av justerare

Carina valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

4. Fastställande och godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes utan ändringar.

5. Föregående protokoll

Medlemsavgift för valpköpare – De uppfödare som inte betalat medlemsavgift för sina valpköpare under 2010 trots påminnelse, har tagits bort från uppfödarlistan. Styrelsen diskuterar en rutin för att få en bra översikt över vilka kennlar som haft valpkullar och betalat. Beslut tas om att kontakta SKK's medlemsavdelning 2 ggr/år och därefter uppdatera listan.

6. Kassörens rapport

Carina meddelar att klubben för närvarande har 48 048,80 kronor på PG-kontot.

7. Inkomna skrivelser

Information från SLU's demodexprojekt med Kerstin Bergvall och Susanne Åhman. Projektet kommer närvara på Stockholmsmässan 19 December och söker efter hundar som kan testas på plats. Önskan från deras sida är att vi som rasklubb sprider informationen vidare. Informationen är utlagd på klubbens hemsida.

Ansökan från domare Anna-Lena Munkvall att utöka sitt rasregister med rasen Amstaff. Styrelsen har tillstyrkt ansökan och meddelat SveTek detta.

Meddelande från SKK har inkommit om fortsatt icke hänvisning för ansluten kennel.

8. MH-kommitténs rapport

Ingen närvarande från kommittén.

9. Avelskommitténs rapport

Karin meddelar att det senaste reviderade RAS-dokumentet kommer att skickas ut tillsammans med årets sista numret av Amstaff Nytt. Dokumentet har även legat på klubbens hemsida under 8 månader samt diskuterats på uppfödarmötet 25/4 2010 samt uppfödarmötet 9/11 2010.

10. Utställningskommitténs rapport

Festkommittén inför nästa års special har tittat på olika alternativ och beslutat att det kommer att serveras en festbuffe för de utställare som önskar delta, samt domare och domarvärdinna. Mer information kommer i första numret av Amstaff Nytt 2011 samt på hemsidan.

11. Rasmonter Stockholmsmässan

Viktoria meddelar de tider som är aktuella för montern. Mer folk behövs till att stå i montern under båda dagarna och beslut tas om att söka hjälp bland medlemmar via hemsidan Viktoria och Petra är ansvariga och gör gemensamt upp schema för uppbyggnad, rivning samt bemanning av montern.

Anna får i uppgift att sammanställa ett informationsblad till montern som ska innehålla kortfattad information om rasen och klubben samt de anslutna uppfödarna på uppfödarlistan.

12. Årets arbetande Amstaff

Petra meddelar att klubbens sponsor fodertillverkaren Husse kommer att sponsra både vinnaren av årets arbetande Amstaff samt vinnaren av årets show Amstaff.

Beslut tas om att köpa in ett vandringspris i form av en pokal till Årets arbetande Amstaff. Anna får i uppgift att meddela ansvariga Victoria Turunen om inköp. Victoria får i ansvar att ta fram förslag och sedan kontakta kassör Carina.

13. Årsmöte

Årsmötet kommer att hållas i Arninge Täby, Leverantörsvägen 8, den 20:e Februari 2011 kl. 13.00. Inbjudan är publicerad på hemsidan och kommer att finnas med i decembernumret av Amstaff Nytt. Separat inbjudan kommer även att skickas ut till anslutna uppfödare på uppfödarlistan. Dagordning blir enligt stadgar.

Styrelsen beslutar att ta extern hjälp till ordförande under årsmötet.

Anna får i uppgift att sammanställa verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010 samt en verksamhetsplan för 2011. Carina får i uppgift att göra en rambudget för nästkommande år.

Styrelsen har inte fått ta del av någon presentation från valberedningen på föreslagna ledamöter inför årsmötet.

14. Övriga frågor

Ordförande Viktoria meddelar att senaste rapporten från SKK's medlemsavdelning visar att klubben har över 400 medlemmar. Det ser styrelsen som en mycket positiv utveckling.

Petra har efter en längre tids dialog med blocket.se fått tillåtelse att publicera en annons från klubben på deras annonssite. Annonsen ska innehålla texten ”Att tänka på” som finns under Köpa Amstaff på hemsidans meny. Klubben har fått tillåtelse att publicera annonsen i 12 månader för 20 kr/månaden. Alla i styrelsen är eniga om att publicera annonsen för detta pris. Klubbens förhoppning är att fånga valpköpare och intresserade av rasen och få dem uppmärksamma på vikten av att köpa renrasiga och registrerade Amstaffar. Styrelsen framför ett stort tack till Petras flitiga arbete och påtryckningar gentemot blocket som slutligen fått gehör! Petra ansvarar för att lägga in annonsen och tillsammans med kassör Carina betala för den. Petra meddelar att samma annons i dagsläget är publicerad på eniro.se.

Diskussioner förs angående informationskommittén som bildades efter uppfödarmötet samt styrelsemötet i April i år. Då inget hörts från sammankallande Jennie Wickman tar Viktoria på sig att åter igen kontakta henne för att se om intresse finns att sitta kvar.

Viktoria meddelar att gällande ansökan om återinförande av DNA-typning har i dagsläget inget hörts från SveTek. Protokoll med beslutet är skickat till dem. I dagsläget inväntas därför vidare svar från dem.

 

15. Mötets avslutande

 

tillbaka