Svenska Amstaffklubben Årsmöte 21 Februari 2010, Arninge, Täby

Mötet öppnades av styrelsens ordförande Ludwig Tercha

1. Justering av röstlängden 

19 st, samtliga medlemmar.  

2. Val av mötets ordförande  

Tomas Svanström valdes till mötets ordförande.  

3. Val av mötets sekreterare  

Anna Nåman valdes till mötets sekreterare.  

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare  

Linda Hallberg och Jenny Stein  

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt  

Samtliga närvarande var medlemmar.  

6. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst  

Enhälligt ja.

7. Fastställande av dagordning  

Föreslagen dagordning fastställdes utan ändring.  

8. Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse  

Verksamhetsberättelsen presenterades av sekreterare Anna samt balans och resultatredovisningen av kassör Jessica. Maria och Karin berättade kort om deras arbete med avelsfrågor, bla RAS. Carina Rudebrand läste upp revisorns berättelse. Samtliga dokument lades till handlingarna.  

9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust

Det har varit en hel del kostnader för klubben under året, dock så ligger klubben på plus idag. 34.800 kronor på postgirokontot. Klubben hoppas på att få in fler medlemsavgifter då fakturor är utskickade till medlemmar för inbetalning av årets avgift.

10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen

Samtliga uppdrag utförda bortsett från en önskan från tidigare styrelse om att anorda fler utställningar och även ha dessa arrangemang tillsammans med fler raser så som Staffe och Bullterrier. Nuvarande styrelse anser att tiden inte funnits till att utveckla detta under 2009 då inga tidigare förberedelser var gjorda.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2009.

Enhälligt ja.

12. a) Beslut om styrelsens verksamhetsplan

Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2010 godkändes av årsmötet.

b) Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår .

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för år 2010 skall vara oförändrad . Dock diskuterades en höjning för nästkommande år, förslagsvis med 50 kronor.

c) Beslut om styrelsens förslag till rambudget

Ingen fastställd. Men styrelsen hoppas på att kunna behålla medlemmar som redan finns i klubben och att få in medlemsavgifter via de utskickade fakturorna. Målet bör också vara att hålla nere kostnader så mycket som möjligt, bla för Amstaffnytt. Amstaffnytt kommer att tryckas i svart/vitt under 2010 och därmed till en lägre kostnad.

Förslag gavs på att klubben bör gå ut med förfrågan gällande sponsring till Amstaffspecialen. Förslag gavs också på att ordna en helt egen sida för specialen, så att sponsorer får mer utrymme.

13. Val av ordförande och ordinarie ledamöter i styrelsen

Som ordförande för styrelsen 2010 valdes:

Viktoria Ramström

Som ordinarie ledamöter valdes:

Linda Hallberg, nyval 2 år
Petra Ljungberg, kvarstår 1 år
Anna Nåman, omval 2 år
Jessica Hallberg, kvarstår 1 år

Som suppleanter valdes:

Karin Berggren, tjänstgöringsordning 1
Magdalena Lind, tjänstgöringsordning 2 

14. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter

Till revisorer valdes:

Carina Rudebrand
Susanne Wickman

Till revisorsuppleanter valdes:

Olga Isaksson
Towe Kjell  

15. Val av valberedning

Ludwig Tercha - sammankallande
Maria Olivemark
Tomas Svanström  

16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15

Punkterna 13-15 förklarades omedelbart justerade.  

17. Behandling av inkomna ärenden.

Inga inkomna ärenden.  

18. Övriga frågor

Olga Isaksson ger förslag på att klubben kan se över möjligheten att ansöka om bidrag från Studiefrämjandet vid anordnande av aktiviteter.

Frågan om lokalombud väcks av Denise Magnusson. Önskan framkommer om tydligare riktlinjer för ombuden vad gäller befogenheter, ekonomi etc. Kassör Jessica förklarar vikten av att det finns tydliga underlag och att kostnader bör gå genom klubben. Diskussioner förs angående ombudens uppgift. Styrelsen meddelar att detta ska ses över för bättre struktur och samarbete mellan ombud och styrelse samt att en kontaktperson för ombuden ska utses snarast.

Ludwig tar upp om Domarkonferensen 2011 och ger nya styrelsen rådet att få ihop en kommitté som arbetar specifikt med detta. Anna Nåman är som tidigare beslutat kontaktperson gentemot SveTek.

Denise, som är ansvarig för klubbens shop, framför önskemål om att ha översikt över klubbens postgirokonto för att enklare kunna hantera intäkter från produkter i shopen. Styrelsen meddelar att detta ska ses över.

Diskussion om arrangerade MH:n i klubben regi förs. Styrelsen meddelar att MH är något som klubben kommer att arbeta med att utveckla under 2010 enligt verksamhetsplanen. Förslag på att bilda en MH-kommitté med utbildade, lämpliga personer framkommer.

19. Mötet avslutas.

 

tillbaka