Svenska amstaffklubbens årsmöte den 20 februari 2011, Arninge, Täby

1.Justering av röstlängd
29st medlemmar, 2 icke medlemmar

2. Val av mötets ordförande
Patrik Cederlöf

3. Val av sekreterare
Magdalena Lind

4.Val av justeringsmän
Ludwig Tercha, Magdalena Berwid

5.Beslut om närvarorätt och yttranderätt
Två närvarande var ej medlemmar , beslutas att de får närvara samt yttra sig men ej ha
rösträtt.

6.Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
Enhälligt ja

7.Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning fastställes utan ändring.

8. Styrelsens verksamhetsberättelse, redogörelse för arbetet med avelsfrågor, balans- och
resultatredovisning samt revisorernas berättelse

Verksamhetsberättelsen gås igenom, utan synpunkter från medlemmarna
Balans och resultat redovisningen flyttas till punkt 9 efter förslag från ordförande.

9; Redovisning av Balans och Resultat som flyttats från punkt 8 till punkt 9. Fastställande av
balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust .

Uppkom frågor om övriga kostnader och vad detta innefattar.

Beslut om 5min paus för att ge revisorerna tid att ta reda på detta.

Mötet återupptas

Revisorerna redogör för kostnaderna under uppkomna fråga och mötet godtar detta, inför
nästa år bör redovisningen specificeras tydligare för att undvika frågor kring detta.
Uppkom fråga om shopens redovisning då denna saknas på listan. Revisorerna meddelar att
det inte har gått att få in någon redovisning trots upprepade anmaningar till ansvarige för
shopen om detta.

Beslut om 5min paus för att ge ordförande möjlighet att kontrollera hur detta bör hanteras

Mötet återupptas

Rapporten granskas och godkänns utom shopen och uppdrag ges till kommande styrelse att
inhämta redovisning av shopen samt redovisa resultatet i amstaffklubbens medlemstidning så
att medlemmarna kan ta del av detta.

10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen
Samtliga uppdrag genomförda utom att representera rasen på Mydog, då monteransvarige
avsade sig uppdraget med kort varsel varför det inte fanns tid att hitta en annan lösning.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Enhälligt ja

12. a) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2011 godkändes av årsmötet.

b) Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår
Avgiften kvarstår för 2012

c) Beslut om styrelsens förslag till rambudget
Rambudgetförslag saknas, beslut kan ej fattas då förslag saknas. Kommande styrelse får i
uppdrag att säkerställa att rambudgetförslag finns inför nästa årsmöte.

13. Val av ordförande och ordinarie ledamöter i styrelsen enligt § 8 i dessa stadgar

Till ordförande valdes ; Anna Nåman - nyvald

Ledamot; Linda Hallberg -kvar ett år
Petra Wallenberg – omvald två år
Magdalena Lind – nyval ett år
Carina Rudebrand – nyval 2 år

Till suppleanter valdes; Karin Berggren – tjänsteordning 1
Olga Isaksson – tjänsteordning 2
Maria Olivemark – tjänsteordning3

14. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar

Till revisorer valdes:
Susanne Wickman
Towe Kjell

Till revisors suppleanter valdes;
Monika Zawadzka
Leif persson

15. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar

Till valberedning valdes;

Viktoria Ramström – sammankallande
Jenny Tengelin
Magdalena Berwid

16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 - 16
Punkterna 13-16 förklarades omedelbart justerade

17. Behandling av ärenden som senast tjugo (20) dagar före årsmötet skriftligen anmälts till
styrelsen eller som av denna underställts årsmötet

Inga motioner har inkommit

18. Övriga frågor
Sara Hjulström har inkommit med en förfrågan om att få anordna ett inofficiellt KM i lydnad
klass 1-elit i samband med årets amstaffspecial. Nya styrelsen får i uppdrag av årsmötet att
undersöka detta närmare.
Patrik Cederlöf har önskemål om att man i beräkningen av årets showamstaff ska räkna
antalet hundar och få poäng för antal hundar man besegrar per utställning. Detta ska redan
vara infört.
Petra Wallenberg tar upp frågan om nya lokalombud, alla som är intresserade av att bli
lokalombud uppmanas att kontakta ansvarige Linda Hallberg för mer information kring detta.


19. Mötet avslutas

 

tillbaka