Svenska Amstaffklubben Extra årsmöte 081005

 

  1. Justering av röstlängd.

OK

 

  1. Val av ordförande för mötet

Mikael Eriksson

    

  1. Val av sekreterare

Krister Gusten

          

  1. Val av justerare.

Maria Olivemark, Cathi Karlsson

 

  1. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar

Ingen närvarande utöver medlemmar.

 

  1. Fråga om mötet har blivit stadgenligt utlyst.

            Ja 

  1. Framställande av dagordning.

            Ja

 

15. Val av valberedning § 10 i dessa stadgar

       Lotta Wolfsberg  (sammankallande)  1 år

       Tony Bölja                 2 år

       Mimmi Vargas         1 år

 

16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15.

      Ja  

 

17. Mötet avslutas

 

Krister Gusten                                     Mikael Eriksson

Sekreterare                                          Ordförande

 

Cathi Karlsson                                     Maria Olivemark

Justerare                                              Justerare

  tillbaka