Svenska amstaffklubbens protokoll för konstitutionerande styrelsemöte 2012-02-11
Arninge,Täby

Närvarande : Anna Nåman, Magdalena Lind, Maria Olivemark,Karin Berggren,Carina Rudebrand
Krister Gusten, Magdalena Berwid

Frånvarande: Olga Isaksson, Camilla Olsson

1, Mötets öppnande

2, Magdalena Lind valdes till sekreterare för mötet

3, Carina Rudebrand valdes till justerare jämte ordförande

4, Styrelsens konstituerande:

Ordförande : Anna Nåman
Vice ordförande : Krister Gusten
Sekreterare: Magdalena Lind
Kassör: Carina Rudebrand
Ledamot1: Olga Isaksson
Ledamot2: Maria Olivemark
Ledamot3: Karin Berggren
Suppleant1: Magdalena Berwid
Suppleant2: Camilla Olsson

5, Firmateckning:
Beslöts att som firmatecknare ha ordförande Anna Nåman och kassör Carina
Rudebrand var och en för sig då det långa avståndet kan försvåra ev besök på bank.

6, Terrierfullmäktige:
Beslöts att Maria Olivemark och Krister Gusten ska närvara på TF för amstaffklubbens räkning 2012, därigenom kan klubben spara pengar på minskade reskostnader. Magdalena Lind anmäler dem till detta.

7, Medlemsmöte:
Medlemsmöte planeras preliminärt till i vår, Magdalena ska se över lämpligt datum, tema för mötet blir utvärderingen av RAS, besked om datum ska vara klart senast 18 feb. Ytterligare ett medlemsmöte ska planeras till hösten, Magdalena och Carina letar just nu efter lämplig föreläsare och datum för detta. Anna ska höra med terrierklubben om det går att få bidrag till föreläsningen i höst. Även bidrag för studiecirklar ska undersökas om det går att få när det hålls medlemsmöten.

8, Ekonomi:
Carina ska kontrollera vad vi betalar för tidningens porto samt om det felaktigt kan ha
debiterats moms så att vi inte i onödan betalar mer än vi ska.

9, Tidningen:
Camilla Olsson föreslås som redaktör då nuvarande egentligen bara är ansvarig för
layout, Maria tar på sig uppgiften att fråga Camilla om hon vill hjälpa till även med klubbtidningen.

10, Revidering av standarden:
Skrivelse till SveTek har gjorts angående skrivfelen/översättningsfelen i svenska standarden och att rättelse bör göras.

11, Amstaffspecialen:
Utställningskommitten har fått i uppdrag att inkomma med en budget för
utställningen 2012 senast den 3/3 2012. Samt meddelar att arbetet med årets special pågår för fullt.


11,Övrigt:
Medlem Carola Lindh har föreslagit att det hålls en Rallylydnadstävling på årets special. Maria tar på sig att be Carola om en utförlig budget för denna, frågan bordlägges till nästa möte i väntan på budget.

12, Mötet avslutas

 

tillbaka