Svenska Amstaffklubbens årsmöte 11/2 2012 Arninge,Täby

1, Mötets öppnande:
2011 års ordförande Anna Nåman hälsar alla välkomna samt öppnar mötet

2, Justering av röstlängd:
32 närvarande varav 28 medlemmar

3, Val av mötets ordförande:
Ludwig Tercha väljs till mötets ordförande

4, Val av mötets protokollförare/sekreterare:
Magdalena Lind väljs till mötets protokollförare/sekreterare

5, Val av två justeringsmän tillika rösträknare:
Maria Olivemark samt Anna Nåman väljs till mötets justeringsmän/rösträknare

6, Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom klubbens medlemmar:
Fyra närvarande var ej medlemmar, beslutas att de får närvara och yttra sig men ej rösta

7, Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst:
Enhälligt ja

8, Fastställande av dagordning:
Föreslagen dagordning fastställs utan ändring

9, Styrelsens årsredovisning,balans- och resultatredovisning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse:
Styrelsen berättar om sitt arbete under året, utan synpunkter för medlemmarna. Avelskommittén redogör för sitt arbete under 2011 samt läser upp utvärderingen av RAS. Balans och resultatredovisningen samt
revisorns berättelse flyttas till punkt 10.

10, Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust:
Resultat och balansrapporten är granskad och godkänd av revisorn med följande synpunkter: att styrelsen
noga ska följa kostnadsutvecklingen och vara återhållsam med utbildningar.

Synpunkt från mötet uppkom över kostnader i samband med utställningen, där domarnas resor var förhållandevis dyra. Styrelsen redogör för orsaken till detta och vilka åtgärder som vidtagits för att
minimera risken att så sker igen. Utställningskommittén ska även få i uppdrag att redovisa en rambudget inför utställningen.

11a,Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen:
Styrelsen har under året genomfört det som ålagts dem, dock endast ett uppfödar/medlemsmöte samt ett MH.

11b, Beslut om nya stadgar, bilaga 1:
Årsmötet bestämmer att de förslag till ändringar som terrierklubben har gett, ska gälla med omedelbar verkan. Ändringarna är bla styrelsens sammansättning som ändras till 6 ordinarie ledamöter + ordförande samt 2 suppleanter

12, Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen:
Enhälligt ja

13a, Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2012:
Godtas av årsmötet. En medlem ansåg att man till 2013 kan fundera över att ha en mindre omfattande plan.

13b, Beslut om avgifter för kommande år
styrelsen föreslår att avgiften ska vara oförändrad 2012. Styrelsens förslag på oförändrad avgift 2012 godtas.

13b, Styrelsen presenterar en rambudget för 2012:
Rambudgeten godtas

14, Till ordförande 2012 valdes:
Anna Nåman-omval ett år

Ledamöter:
Magdalena Lind - kvarstår ett år
Carina Rudebrand - kvarstår ett år
Maria Olivemark – nyval två år
Olga Isaksson -nyval två år
Krister Gusten -nyval två år
Karin Berggren – fyllnadsval ett år

Suppleanter:
Magdalena Berwid – Tjänsteordning 1
Camilla Olsson -Tjänsteordning 2

15, Val av revisorer och revisorssuppleanter:

Revisor: Susanne Wickman – kvarstår ett år
Leif Persson -nyval två år
Revisorssuppleanter: Monika Zawadzka -omval ett år

16, Val av valberedning 2012:

Ludwig Tercha -sammankallande
Jenny Tengelin samt Viktoria Ramström

17, Justering av punkterna 14-16:
Punkterna 14-16 förklaras omedelbart
justerade

18, Motioner och övriga ärenden:

Inga inkomna motioner, en medlem har synpunkt på att man måste aktivt deltaga i klubbens tävling årets
showamstaff. Styrelsen informerar om att så ser det ut i de flesta klubbar och ingen förändring är i dagsläget planerad.

En medlem har synpunkt om deltagandet vid Mydog, styrelsen informerar medlemmarna att alla
hjälpande händer är välkomna och att de kan kontakta ansvarige Susanne Petrussen på kennel Firewooods om de vill hjälpa till.

En medlem har synpunkter på domarval, styrelsen informerar om att det är styrelsen som väljer domare varje år men att medlemmar kan lämna förslag på domare om de vill inför andra år. En medlem hade förslag på vad som kan tas med i medlemstidningen, styrelsen informerar att det går bra att skicka in saker via mailen till redaktören så kommer förslagen att tas i beaktande.

Verksamhetsberättelsen läses upp i sin helhet av Anna Nåman

19, Mötet avslutas:
Mötesordförande Ludwig Tercha avslutar mötet

 

tillbaka